اهمیت و پیشینۀ پژوهش در مسئلۀ محکم و متشابه

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

در مقالۀ حاضر، نخست اهمیت موضوع محکم و متشابه به مثابه یکی از اساسی‌ترین مسائل علوم‌ قرآنی از سه زاویه عملی و تربیتی،علمی و نظری و چالش‌های مبنایی در تفسیر مطرح شده و سپس‌ از پیشینهء تحقیق پیرامون آن یاد شده است. در پیشینه‌شناسی موضوع، مهم‌ترین آثار دو حوزه تشابه‌ لفظی و تشابه معنایی به تفکیک معرفی شده و از آثار معاصر نیز سخن به میان آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance and the History of Research concerning the Unequivocal and the Ambiguous Verses

نویسنده [English]

  • Muhammad As‘adī
چکیده [English]

In the present article, first, the importance of the "unequivocal and the ambiguous" in the Qur'an is dealt with from three perspectives of practical and educational, scientific and theoretical, and the fundamental challenges in tafsīr (interpretation); and then, the history of research about it is pointed out. In the course of development of the issue, the most important works on the two fields of verbal and semantic ambiguity (tashābuh) are introduced, and the contemporary works have also been dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the unequivocal
  • the ambiguous
  • the Qur'an
  • tafsīr (interpretation)
  • verbal ambiguity
  • semantic ambiguity
  • ta’wīl (allegorical interpretation)