نقد گونه ای بر مکتب تفکیک در زمینه تفسیر قرآن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده

مکتب تفکیک یکی از جریان‌های فکری دینی چند دهه اخیر،از خطه خراسان است.این جریان را مخالفان،نوعی اخباریگری جدید و رویکرد ضدعقلی و ضدفلسفی به شمار می‌آورند؛در حالی که‌ هواخواهان این مکتب نه تنها این اتهام را رد می‌کنند،بلکه معتقدند که با این نگرش همه به فلسفه‌ خدمت می‌کنند و هم به دین و با تعیین محدودهء هر یک سهم آن‌ها را ادا می‌نمایند.در این مقاله‌ قصد داریم تا حدودی دیدگاه این مکتب را در زمینهء تفسیر قرآن ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Tafkīk School concerning Interpretation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdī Mas‘ūdī
چکیده [English]

Tafkīk School (belief in distinction of philosophy from religion) is one of the religio-intellectual perspectives of the recent decades in Khurāsān. Although the opponents to this school regard it as a new traditionalism as well as anti-rationalism and anti-philosophy, the proponents view that in this procedure they have contributed both to philosophy and religion. The writer of the present article tries to deal with this issue from a critical viewpoint.