همگرایی امت اسلام با رویکرد به حدیث ثقلین

نویسنده

رئیس گروه فرهنگ و معارف اسلامی مجله اندیشه حوزه

چکیده

مسأله وحدت اسلامی با توجه به پدیدهء جهانی شدن و با نگاهی به حدیث ثقلین در این مقاله‌ بررسی شده است.نویسنده از این زاویه به بازخوانی مقوله اتحاد و همبستگی در اسلام پرداخته و بر این باور است که رویکرد به ولایت اهل بیت علیهم السلام در برههء حساس کنونی تنها راه بازگشت به ایجاد انسجام میان کشورهای مسلمان می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Convergence of the Muslim Community by Appealing to Hadīth of Thaqalayn

نویسنده [English]

  • Muhammad Husayn Pazhūhanda
چکیده [English]

The issue of Islamic unity is examined in this article with reference to globalization and the Hadīth of Thaqayn. The writer has re-examined the topic of unity and solidarity in Islam and observed that turning to the wilāyat of Ahl al-Bayt (A.S.) at this critical juncture is the only way to return to the establishment of solidarity among the Muslim countries.