تحقق هویت و انسجام اجتماعی جوانان در پرتو آموزه های پیامبر صلی الله وعلیه و آله در نهج الفصاحه

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

نقش اجتماعی گروه‌های انسانی به ویژه نسل جوان-مقوله پراهمیتی است و چنانچه با منطق‌ درست مورد مطالعه کاربردی قرار گیرد،درصد زیادی از همبستگی اجتماعی یک جامعه تأمین خواهد شد،به ویژه در جامعه‌ای که قشر جوان بخش عمدهء جمعیت را تشکیل می‌دهد.این نوشتار پژوهشی‌ است در مبانی معرفت‌شناسی جوانان و هویت فردی و جمعی آنان با بهره‌گیری از آموزه‌های نبوی. نویسنده با استفاده از احادیث نهج الفصاحه،در تجزیه و تحلیل جامعه‌شناسانه این آموزه‌ها به شش‌ محور مهم دست یافته که هریک از آن‌ها،عاملی مؤثر در شکل‌گیری هویت جوان و انسجام‌ اجتماعی می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

The Realization of Socio-Islamic Identity and Solidarity of the Youth in Light of the Teachings of the Prophet (S.A.W.) in Nahj al-Fasāha

نویسنده [English]

  • Mahdī Subhānīnizhād
چکیده [English]

This article is a research study on the principles of the epistemology of the youth and their individual and collective identity in view of the Prophet (S.A.W.)'s teachings. Using the traditions of Nahj al-Fasāha, the writer has developed six important points in his sociological analysis of these teachings, each of which is a key to the formation of the youth's identity and social solidarity.