پیوند اجتماعی در پرتو دوستی و عناوین آن در قرآن

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز

چکیده

در قرآن عناوین بسیاری مطرح شده که مفهوم دوستی را بیان می‌دارد و به نوعی به آن سفارش‌ می‌کند،بدین‌سان به وحدت و همدلی و انسجام جامعه اسلامی فرا می‌خواند.تعدد این عناوین‌ اهمیت دوستی و لزوم وحدت جامعه اسلامی را نشان می‌دهد و دوستی را حتی تا آخرت امتداد داده، علاوه بر نتایج دنیوی،نتایج اخروی نیز بر آن بار می‌کند.نویسنده با نگاه وحدت‌گرایانه این واژه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

Islamic Solidarity in the form of Friend and its Derivatives in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Murtazā Rahīmī
چکیده [English]

Many words are employed in the Qur'an implying the concept of friendship and somehow invite the Muslim community to unity and solidarity. The writer has dealt with these words in the Qur'an from a Unitarian viewpoint.