در معنای و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

چکیده

از زیبایی‌های قرآن فراهم بودن زمینه برداشت چند مفهوم از یک آیه یا جمله‌ای از آن با در نظر داشتن‌ معیارهای تعیین شده برای آن است. برای عبارت قرآنی «لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه» معنی«با دست خود خویشتن را به هلاکت نیفکنید»را بسیار گفته‌اند و به دلیل منظوم شدن آن در شعر مولوی به نوعی در جان‌ها نشسته،تصور معنایی دیگر را برای‌ آن دشوار ساخته است. مراجعه به آیه و بررسی عبارت‌های قبل و بعد،گونه‌ای ناسازگاری و یا گسست معنایی را می‌رساند.نگارنده‌ کوشیده است با استناد به منابع معتبر در وهله نخست،پیوند استوار عبارت میانی آیه را با دو بخش نخست و پایانی آن بررسد و در گام بعد اعتبار معنی رایج و عوامل آن را در ترازوی نقد خوانندگان گذارد.

عنوان مقاله [English]

On the Meaning of Āyah, "Do not Cast yourselves with your own Hands into Destruction"

نویسنده [English]

  • Amir Salmani Rahimi
چکیده [English]

The meaning "Do not cast yourselves with your own hands into destruction" has been so commonly used for this āyah (Al-Qur'an, 2: 195), and because of its being versified in Mawlawī's poetry, it has been so well-accepted by people that it is difficult to assume another meaning for it. The writer has tried, while examining the perceived inconsistency of the middle phrasing with the beginning and the end of the āyah, to present to the readers a criticism of the validity of the common meaning and its factors.