ریشه ها و پیشینه های جریان قرآن بسندگی در تفسیر

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآنی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

قرآن‌بسندگی،به مثابه جریانی تفسیری،که در یکی دو قرن اخیر در برخی رویکردهای تفسیری‌ شبه قارهء هند،کشورهای عربی و ایران نمود یافته،ریشه‌ها و پیشینه‌های قابل توجهی دارد که‌ تبارشناسی فکری و مذهبی آن را میسر می‌سازد. به گواهی برخی از اخبار و روایات مشهور تاریخی،سه قرن نخستین هجری،به نوعی شاهد بروز رگه‌هایی از این جریان بوده است؛بر این اساس پیشینهء این جریان تا عصر حیات رسول خدا صلی الله علیه و اله‌ قابل جست‌وجو است.ضمن آن‌که نقش مستشرقان در بسترسازی و القای ایدهء سنت‌ستیزی و نقد حدیث،به پشتوانه‌های نظری این جریان مدد رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roots and Backgrounds of Belief in the Sufficiency of the Qur’an Interpretation

نویسنده [English]

  • Muhammad As‘adī
چکیده [English]

Sufficiency of the Qur'an as an interpretation trend, which has found its way in some exegetical approaches of Indian subcontinent, Arabic countries, and Iran, has considerable roots which can be traced through intellectual and religious genealogy. The author believes that the backgrounds of this trend can be traced back to the time of the Apostle of Allah (S.A.W.). Meanwhile, the role of the orientalists in laying the foundation and insinuating the idea of enmity against tradition, and hadīth criticism in the past two centuries is not to be overlooked.