چگونگی ظهور خداوند با تکیه بر روایات

نویسنده

عضو گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

از جمله صفات خداوند«الظاهر»است.دربارهء چگونگی اتصاف خداوند به این وصف سخنان مختلفی‌ گفته شده که معمولا پرداختن به یک بعد از ابعاد ظهور است و با آن‌که صفت ظهور خداوند پایه و اساس شناخت اوست،بحث جامعی دربارهء آن در کتب و مقالات مشاهده نشد.در این مقاله تلاش‌ می‌شود با تمسک به روایات اثبات شود خداوند ظهوری بر موجودات دارد که به قهر و غلبه بر آن‌هاست‌[ظاهر علی کل شی‌ء]و ظهوری در موجودات دارد که آن‌ها را به گونه‌ای قرار داده که نشان‌ از وجود او دارند[ظاهر فی کل شی‌ء]و ظهوری برای موجودات دارد[ظاهر لکل شی‌ء]و این‌گونه‌ ظهور برای انسان دو صورت دارد؛یکی ظهور برای عقل است که به سبب آثار الهی است‌[ظهور بالآثار]و دیگری ظهور برای قلب است که به سبب اشراق انوار و حقایق ایمان است‌[ظهور بالأنوار].

عنوان مقاله [English]

How God is Manifest according to Narrations

نویسنده [English]

  • Muhammad Husayn Khāja Bamī
چکیده [English]

One of the Divine attributes is Al-Ẓāhir. It is attempted in the present article to demonstrate, relying on traditions, that God has three types of manifestations in respect to the creatures (namely, manifestation to the creatures, manifestation in the creatures, and manifestation for the creatures), each of which has its own impacts and is observable in the world of creation.