نگاهی به روش شناسی شناخت در قرآن

نویسنده

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

قرآن کریم به عنوان یک کتاب آسمانی که رسیدن به شناخت را ممکن می‌داند.روش‌شناسی ویژه‌ای‌ در امر تحقیق ارائه داده که هدف آن،کشف حقیقت و راهیابی به شناخت حقیقی است. این روش از سیر در زمین(طبیعت و تاریخ)و مشاهده و نظر در پدیده‌ها و منابع شناخت آغاز می‌گردد و با تأمل و تفکر و اندیشه‌ورزی در آن‌ها و طرح پرسش ادامه می‌یابد.آن‌گاه با گمانه‌زنی و فرضیه‌سازی دربارهء مسئله طرح شده،با بهره‌گیری از ابزار شناخت(حواس،برهان و استدلال عقلی و قلب)و برطرف نمودن محدودیت و موانع شناخت و«عبرت‌اندوزی»از حوادث و نشانه‌ها و آیات،به‌ بصیرت و شناخت منجر شده،سرانجام به«هدایت»منتهی می‌گردد. در این مقاله،روش‌شناسی قرآن در مقولهء تحقیق،شامل مراحل تحقیق،منابع شناخت،موانع و محدودیت‌های شناخت،اهداف و نتایج آن،تحلیل و تبیین می‌شود که نوعی مقایسهء نظریه‌ای در روش‌شناسی تحقیق نیز می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

A Glance at the Methodology of Recognition in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Jahanbakhsh Savagheb
Lorestan University
چکیده [English]

As a Revealed Scripture that regards as feasible the achievement of recognition, the Holy Qur'an presents a specific methodology in this respect whose purpose is to uncover the truth and to gain true knowledge. In this article, the Qur'an's methodology including the sources of recognition, its obstacles, limitations, goals, and results are explained.