تجلی علم و حکمت الهی در متن قرآن از منظر علامه طباطبایی

نویسنده

چکیده

بازشناسی یک متن از زوایای گوناگون می‌تواند راه ما را برای فهم و تفسیر دقیق آن متن و دستیابی‌ به مبانی تفسیر صحیح آن هموارتر سازد.متن قرآن را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه و مداقه‌ قرار داد.یکی از ابعاد،شناسایی اوصاف و اهداف پدیدآورندهء آن و تأثیر آن بر متن قرآن است. نویسندهء این مقاله،تأثیر علم و حکمت الهی را در استواری متن قرآن-با تکیه بر تفسیر المیزان- مورد ملاحظه قرار داه است.در باور علامه طباطبایی علم و حکمت الهی تأثیر اساسی بر متن آن‌ داشته است و این دو صفت به ویژه در«دوری قرآن از تسامح و تساهل»،«دوری قرآن از اختلاف و تناقض»و«دقت و ظرافت بیانات قرآنی»تجلی نموده است.این ویژگی‌ها باید به عنوان مبانی‌ تفسیر قرآن برای درک صحیح مقاصد آن مورد توجه کافی قرار بگیرد.

عنوان مقاله [English]

The Manifestation of the Science and Divine Wisdom in the Text of the Qur'an from the Viewpoint of ‘Allāma Tabātabā’ī

نویسنده [English]

  • Amīr Rizā Ashrafī
چکیده [English]

The text of the Qur'an can be examined from various dimensions. One of these dimensions is to identify the attributes and purposes of its Creator and their impact on the text of the Qur'an. The author has studied this issue from the viewpoint of ‘Allāma Tabātabā’ī in his Tafsīr al-Mīzān. The Qur'an's transcendence from compromise, tolerance, disunity, and conflict is among the most important outcomes of this impact.