حفره‌های استشراقی پیش روی مطالعات جدید و روشمند قرآن

نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم قرآن و حدیث، مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

از مهم‌‌ترین خصایص علمی دوره جدید، درک ضرورت بازیابی و باززایی دانش‌‌های بشری از جمله تفسیر و علوم‌‌قرآن است. برخی از خاورپژوهانی که از آغاز نیمه دوم قرن بیستم به مطالعات قرآنی مشغول شدند، توصیه کردند این مطالعات بر اساس دستاوردهای علوم انسانی معاصر غرب بازنگری شود. آنان در این راستا عناصری چون روشمندیِ تفسیر، نقدِ تاریخی، نقدِ ادبی، نقدِ فرمی و مباحث هرمنوتیک را مطرح کردند و اینکه سنّت­ تفسیری مسلمانان باید در پرتو این عناصر اعتبارسنجی شود. پارادایم جدید، بر لزوم روشمندی تأکید دارد که منظور از آن فرایندی است که فهم متن را موجّه‌ می‌سازد و معیّن می‌‌کند طی چه فرایندی معنا از متن به دست می‌‌آید. این همان «الگوریتم» پرسابقه مطرح در علوم‌تجربی است. پرسش این است که آیا تجربه کلیسا بر قرآن قابل تکرار است و مطالعات قرآنی و تفسیری نیز امکان تبدیل شدن به کُنشی غیردینی و تجربی را دارد؟ پژوهش حاضر اولاً با کنکاش در ماهیت روشمندی به معنای مدرن آن، آشکار می‌کند که این الگوریتم‌ها با نگاه سرد آفاقی، در نهایت فهمنده را از جهان اول متن عبور می‌‌دهد، اما با غایتِ متن وحیانی که جهان دوم متن است، فاصله دارد. سپس با طرح چند نمونه، نتیجه می‌گیرد که مطالعات مبتنی بر این روش‌‌ها، دچار آفتِ بیرونی‌‌گری است که به شکل نقص معرفتی و عدم همدلی آشکار می‌‌شود. بنابراین، هر چند گزیری از گذار به تفسیر مدرن نیست، اما شتابزدگی و نگرانی برای مدرنیزه کردن تفسیر بر اساس چنین یافته‌هایی لزومی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'anic Methodical and Modern Studies Facing Orientalism Pitfalls

نویسنده [English]

 • Zahra Akhavan Sarraf
PhD in Qur’an and Tradition Sciences, Seminary and University Lecturer
چکیده [English]

The most important scientific feature of the modern period is comprehending the need to restore and regenerate human knowledge, including the Qur'anic interpretation and sciences. Researchers who have been engaged in Qur'anic studies in the beginning of the second half of the 20th century, recommended that these studies should be revised based on the achievements of contemporary western humanities and elements such as the interpretation methodology, historical criticism, literary criticism, formal criticism, hermeneutic discussions and the validation of the Muslim interpretative tradition should be added. The new paradigm emphasizes the necessity of methodology, which means the process that justifies the text comprehension and determines the process through which the meaning is obtained. This is the long-standing "algorithm" proposed in experimental sciences. This is the long-standing "algorithm" proposed in experimental sciences. The question is whether the experience of the church regarding the Qur'an can be repeated, and the Qur'anic and exegetical studies can become a non-religious and experimental activity? The current research first of all reveals the inadequacy of the recommended algorithms by looking at the methodology nature in its modern sense, which only takes the first step towards the goal of the text. It ultimately leads the reader through the first world of the text, but it is far from the end of the revelatory text, which is the second world of the text. Then, while showing the failure of some examples, it becomes clear that the studies based on these methods have the plague of externalism - which is manifested in the form of cognitive defects and lack of empathy. So, although there is no other choice but to transition to modern interpretation, there is no need to rush and worry about modernizing the interpretation based on such findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • modern biblical studies
 • The Qur'an modern interpretation method
 • orientalists
 • The secularization of interpretation
 • defect of externality
 • method
 • algorithm
 1. قرآن کریم.
 2. آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، مصحح: علی عبدالباری عطیه، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1415ق.
 3. ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، دار سید الشهداء للنشر، قم، چاپ اول، 1405ق.
 4. اخوان صراف، زهرا، «آسیب­شناسی مطالعات قرآنی خاورشناسان»، مشکوة، دوره 22، شماره 81، ص 4_ 16، 1382ش.
 5. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، دارالکتب الإسلامی، قم، چاپ دوم، 1410ق.
 6. ربین، اری، «دستان ابولهب و غزال کعبه: نگاهی به تفسیر سوره مسد»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا، ترجمان وحی، شماره 25، صص 66-60، 1379ش.
 7. ربین، اری، «رسول پوشانیده (تفسیر کلمات مزمّل و مدثّر)»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا، بیّنات، سال هفتم، شماره 27، صص 16-28، 1388ش.
 8. رضوان، عمر ابراهیم، آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیره، دار طیبه، الریاض، چاپ اول، 1413ق.
 9. شعیری، محمد بن محمر، جامع الأخبار، مطبعة حیدریة، نجف، چاپ اول، بی‌تا.
 10. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن(تفسیر طبری)، دار المعرفة، بیروت، چاپ اول، 1412ق.
 11. طه حسین، المجموعة الکاملة لمؤلفات الدکتور طه حسین(فی الصیف)، دار الکتاب، بیروت، 1974م.
 12. نراقی، آرش. حدیث حاضر و غایب: مقالاتی در باب الهیات غیبت، نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، 1390ش.
 13. وبر، ماکس، دین قدرت جامعه، احمد تدین، هرمس، تهران، 1394ش.
 14. ویلانت، رتراود «جریان‌شناسی تفاسیر قرآن در دوره معاصر»، ترجمه مهرداد عباسی، آینه پژوهش، شماره 86، صص130-145، 1383ش.
 15. هوروویتس، آلیس، طراحی الگوریتم‌ها، ترجمه امیر علیخانزاده، پرتونگار، مشهد، 1393ش.
 16. Carra de Vaux, Barron. “Tafsīr”, in: Encyclopaedia of Islam, Brill, 1913-1936.
 17. Gilliot, Claude. “Exegesis of the Qurān: Classical and Medieval”. Encyclopadia of the Quran. Brill. Pp. 99-123. 2002.
 18. Hayes, John H . Holladay, Carl R. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook, 1987.
 19. Martin Buber, Eclipse of God, Humanity Books, esp. Ch. V ” Religion and Modern Thinking”, pp. 65-92, 1999.
 20. Neuwirth, Angelika, Qur'anic Readings of the Pslams. In The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations Into the Qurʾānic Milieu, Brill. 733-777, 2009.