طرح‌واره‌های تصوری معجزات انبیاء در قرآن: رویکردی‌شناختی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو گروه پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

چکیده

معجزات پیامبران در قرآن کریم از وجوه گوناگونی بررسی شده، اما تاکنون به شیوه زبانی قرآن کریم برای انتقال مفاهیم، کمتر توجه شده است. در این مقاله به عنوان یک مطالعه میان‌رشته‌ای، از ابزار زبان‌شناسی شناختی استفاده شده و این پژوهش از حیث روش، با تمرکز بر آیات، در زمره پژوهش‌های پیکره‌بنیاد محسوب می‌شود. طرح‌واره تصوری، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در زبان‌شناسی شناختی است که در ادراک پیش‌مفهومی انسان، نقش اساسی ایفا می‌کند. این طرح‌واره‌ها از تعامل انسان با جهان واقع ناشی می‌شوند و ابزاری بنیادین برای درک بسیاری از مفاهیم انتزاعی هستند. از آنجا که مفاهیم قرآنی دارای لایه‌های معنایی گوناگونی هستند، لذا کاربست این ابزار، در ادراک عمیق‌تر آن ضروری می‌نماید. این پژوهش می‌کوشد تا با کاربست رویکرد طرح‌واره محور در زبان‌شناسی شناختی، انواع طرح‌واره‌های به کار رفته در معجزات پیامبران اولوا العزم؟عهم؟ در قرآن و همچنین گزاره‌های موجود مرتبط با آن را استخراج و کارکرد هریک را تبیین نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نقل و تبیین صحنه‌های وقوع معجزات، طرح‌واره‌های نیرو مشتمل بر اجبار (شروع و پایان معجزه)، رفع مانع (عبور از دریا/شکافت سنگ)، نیروی متقابل (حق/باطل) و مانند آن، بیشترین کاربرد را دارد؛ کثرت کاربرد طرح‌واره نیرو در آیات مشتمل بر معجزات، می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه شیوه انتقال زبانی، در روساخت آیات معجزه‌محور قرآن کریم باشد. علاوه بر طرح‌واره نیرو در زیرساخت استعاری آیات، سایر طرح‌واره‌ها مانند حرکت (استقرار حق)، حجم (غلبه)و موجودیت (اندازه) نیز وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image Schema of the Prophets' Miracles in the Holy Qur'an: A Cognitive Approach

نویسنده [English]

 • Fatemeh Habibi
Member of AlZahra University Interdisciplinary Studies Research Group - Tehran, IranMember of the Research Group for Interdisciplinary Studies of Quran and Hadith,
چکیده [English]

The prophets' miracles in the Qur'an have been studied from different angles, but the Qur'an linguistic method to transfer concepts has not received much attention so far. In this article, as an interdisciplinary study, cognitive linguistics is used and this research focusing on verses is considered as the corpus-based method. Image schema is one of the most fundamental concepts in cognitive linguistics that plays an essential role in human pre-conceptual perception. These schemas are derived from human interaction with the real world and they are a fundamental tool for understanding many abstract concepts. Since Qur'anic concepts have different layers of meaning, therefore, the use of this tool is essential for its deeper understanding. This research tries to use the schema-based approach in cognitive linguistics to extract all types of schemas used in the miracles of the steadfast seers in the Qur'an, as well as the related propositions and explain the each one's function. Investigations show that in narrating and explaining miracles' scenes, power schemas include coercion (beginning and end of the miracle), removal of obstacles (crossing the sea/cleft the rock), mutual force (truth/false) and the like have the most applications. The multiplicity of power schema in the miracles verses can indicate the importance of the language transmission method in the structure of the miracle-oriented verses of the Holy Qur'an. In addition to the force schema in the metaphorical infrastructure of the verses, there are other schemas such as movement (truth establishment), volume (predominance) and existence (size).

کلیدواژه‌ها [English]

 • semantic layers of Qur'an
 • prophets' miracles
 • interdisciplinary studies
 • cognitive linguistics
 • image schema
 • coercion schema
 1. قرآن کریم، ترجمه آیتی، عبدالمحمد، سروش‏، 1374.
 2. ابن‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، هارون عبدالسلام، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404.
 3. احمدی، حبیب الله، پژوهشی در علوم قرآن، فاطیما، 1381.
 4. اردبیلی، لیلا، روشن، بلقیس، مقدمه ای بر معناشناسی شناختی، علم، 1391.
 5. افراشی، آزیتا، مبانی معناشناسی شناختی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.
 6. بامشادی، پارسا و شادی انصاریان، «نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی»، مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران، سال دوم، شماره ۶، پاییز ۱۳۹۳.
 7. جانسون، مارک، بدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیل و استدلال، ترجمه جهانشاه میرزایی، آگاه، 1987.
 8. حبیبی، فاطمه، «بررسی طرح‌واره غفران در قرآن کریم: رویکردی شناختی»، چهارمین کنفرانس ملی مطالعات میان‌رشته‌ای علوم دینی و حوزوی، 1400.
 9. خویی، ابوالقاسم، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1382.
 • داودی، عارفه و پروین بهارزاده، «طرح‌واره‌های تصوری دنیا در خطبه‌ها و حکمت‌های نهج البلاغه بر اساس الگوی طرح‌واره‌های ایوانز و گرین»، حدیث‌پژوهی، بهار، ش24 ، 1399.
 • دریس، فاطمه و همکاران، «بررسی کاربست طرح‌واره‌های تصویری جانسون در قرآن کریم، با تکیه بر اشاره‌های تربیتی و آموزه‌های اخلاقی در کلام وحی»، آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، 1395.
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دارالقلم، 1412.
 • شفیعی، فاطمه و همکاران، «نگاشت حوزه‌ای یا نگاشت طرح‌واره‌ای؛ چگونگی فرافکنی حوزه مبدأ استعاره بر حوزه مقصد» ، جستارهای زبانی.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417.
 • فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، دارالکتب العلمیه، 1415.
 • قائمی‌نیا، علی‌رضا. معناشناسی شناختی قرآن، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1400.
 • کریمی بروجنی، مدینه و همکاران، «بازنمایی طرح‌واره نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن»، پژوهش‌های زبان‌شناسی، 1396.
 1. مصطفوی، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، دارالکتب العلمیه، 1430.
 2. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، التمهید، 1381.
 3. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه،‏ دار الکتب الإسلامیه، 1374.

 

 1. Arbib, M.; Conklin, E. & Hill, J. (1987). From Schema Theory to Language. New York: Oxford University Press.
 2. Barbieri, F., & Eckhardt, S. E. B. (2007). Applying corpus based-findings to form-focused instruction: The case of reported speech. Language Teaching Research, 11(3), 319-346.
 3. Bartlett, F.C. (1932). Remembering: A study in Experimental and Social Psychology, Cambridge University Press.
 4. Lakoff, G.; M. Johnson & M. Turner (1989). More Than Good Reason: A Field
  Guide to Poetic Metaphor.
  Chicago: University of Chicago Press.
 5. McEnery, T., R. Xiao and Y. Tono (2006). Corpus-Based Language Studies: An Advanced Resource Book. London: Routledge.
 6. Saeed, J.I. (2013). Semantics, Oxford،
 7. Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics. Vol. 2. Cambridge: MIT Press.