خودباوری در روایات امام علی(ع)

نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 دانشیار دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران (نویسندۀ مسئول).

چکیده

خودباوری درک توانایی‌ها، ظرفیت‌­ها و مهارت­‌های فردی و شناخت جایگاه والای انسانی بر مبنای جهان‌­بینی الهی است. همچنین خودباوری باور به این امر است که انسان با استفاده از همۀ توانمندی­‌های خویش و یاری جستن از خداوند می‌­تواند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه‌­های خودباوری در روایات امام علی(ع) است که با روش توصیفی­ _ ­تحلیلی از نوع تحلیل محتوا انجام گرفته است. یافته­‌های تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه‌­های خودباوری در روایات علوی دربرگیرندۀ خودباوری فردی، اعتقادی و نوعی است. خودباوری فردی با باور به ویژگی‌های برتر مخصوص به خویشتن در عرصۀ اعتقاد و عبادت، اخلاق و شخصیت، پیشوایی، رزم‌آوری و دانشوری دارای 1549 مضمون روایت و 92/5 درصد فراوانی است. خودباوری اعتقادی نیز با باور به اسلام به­‌عنوان کامل­ترین دین، برترینِ خلق بودن پیامبر اسلام(ص)، اعتقاد به رسالت جهانی ایشان، و به برترین کتاب بودن قرآن کریم، باورمندی به فضائل خاص ائمه(ع) و به قیام قائم آل­‌محمد(عج) در آخرالزمان دارای 119 مضمون روایت و 7/1 درصد فراوانی است و خودباوری نوعی با اعتقاد به اشرف مخلوقات بودن و امانت­دار الهی بودن آدمی، شش مضمون روایت و چهار درصد فراوانی را داراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self-esteem in Imam Ali’s (A.S (.Narrations

نویسندگان [English]

 • Fereshte Alizadeh 1
 • Soraya Qutbi 2
1 MA, Qur'an and Tradition Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Self-esteem is the understanding individual abilities, capacities and skills, as well as recognition of the high human position based on the divine worldview; believing that man can achieve worldly and hereafter happiness by using all his abilities and seeking God’s help. The research purpose is to identify and analyze the self-esteem components in Imam Ali’s (A.S.) narrations. The findings indicate that self-esteem components in Alawites traditions include individual, believing and generic self-esteem. Individual self-esteem in the field of belief and worship, ethics and personality, leadership, martial arts and scholarship has 1549 narrations (92.5%). Believing self-esteem which knows Islam as the perfect religion, the Prophet is the best creation and his mission is universal, Holy Qur'an is the best book, special virtues of the Imams (A.S.) and also the rise of the Upriser has 119 narrations (7.1%). Generic self-esteem, with the belief that man is the best of creations and God's trustee, has 6 narrations (4%).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Ali’s (A.S.) narrations
 • Generic self-esteem
 • Individual self-esteem
 • believing self-esteem
 1. آزاد، زهرا، «خودباوری و خودباختگی فردی و اجتماعی از منظر قرآن و روایات»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، 1395ش.
 2. تولیده، فرید، «خودباوری و خودباختگی در قرآن و حدیث»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی باختر ایلام، 1396ش.
 3. دهخدا، علی­اکبر، لغت‌نامه، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، 1377ش.
 4. سیدنژاد، سید صادق، «جوان و خودباوری»، دیدار آشنا، شماره 15، 1380ش.
 5. شعاری­نژاد، علی­اکبر، فرهنگ علوم رفتاری، امیرکبیر، تهران، 1375ش.
 6. صالح، صبحی، فرهنگ نهج­البلاغه، ترجمۀ مصطفی رحیمی­نیا، اسلامی، تهران، 1370ش.
 7. صفری، علیرضا، معنا و مفهوم خودباوری و انواع خودباوری، همایش منطقه­ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران، 1388ش.
 8. عرب­سالاری، زهرا، «بررسی تطبیقی خودباوری در نهج­البلاغه و روان­شناسی»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، 1393ش.
 9. فجری، محمدمهدی، «خودباوری»، مجلۀ مبلغان، شمارۀ 98، 1386ش.
 10. فعالی، محمدتقی، «خودباوری؛ چالش­ها و راهکارها (با تأکید بر نگرش دینی)»، پژوهش­های اخلاقی، شمارۀ 20، 1394ش.
 11. محمدی ری­شهری، محمد، دانش­نامۀ امیرالمؤمنین بر پایۀ قرآن، حدیث و تاریخ، ترجمۀ عبدالهادی مسعودی و دیگران، دار الحدیث، قم، چاپ دوم، 1389ش.
 12. مرتضایی، بهزاد، «خودباوری با تکیه بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری»، ماهنامۀ معارف، شمارۀ 81، 1389ش.
 13. مغنیه، محمدجواد، فی ظلال نهج البلاغة، دار العلم للملایّین، بیروت، 1979م.
 14. مهدوی­نژاد، غلامحسین، «راهکارهای تقویت خودباوری در مجامع علمی و دانشگاهی از دیدگاه قرآن و روایات»، فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شمارۀ 34، 1386ش.