گونه‌شناسی بهترین‌ها و بدترین‌ها در قرآن و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز (نویسندۀ مسئول).

3 استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.

چکیده

ارائۀ نمونه و الگو نقش اساسی در پندآموزی و سرنوشت انسان داشته و قرآن با یادکردی هنرمندانه از آن بهره برده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی­­ـ ­­­تحلیلی، «ترین­ها»ـ بهترین‌ها و بدترین‌هاـ را از دیدگاه قرآن معرّفی و گونه‌شناسی کرده و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی را بررسیده است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که قرآن در حیطه‌ها و ابعاد گوناگون، نمونه‌هایی از بهترین‌ها و بدترین‌ها را برشمرده که به سه گونۀ اعتقادی، اخلاق فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. انسان با تأمّل در مصادیق مثبت و منفی آن افراد و روش ایجاد جاذبه و دافعۀ قرآن می­تواند سبک زندگی خود را ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of the Best and the Worst in the Qur’an and its Impact on the Islamic Lifestyle

نویسندگان [English]

 • Hassan Jabri-Fard 1
 • Abdul Hamid Farzaneh 2
 • Alireza Mokhtari 3
1 PhD student, Qur'an and Tradition Sciences, Islamic Azad University, Fasa branch
2 Assistant Professor, Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Shiraz Branch (corresponding author)
3 Assistant Professor, Qur'an and Tradition Sciences, Islamic Azad University, Fasa Branch
چکیده [English]

Providing examples and role models has played an essential role in the human's destiny and learning, and the Qur'an has used it with an artistic memorization. This research has introduced and categorized "the best and the worst" from the Qur'an point of view with a descriptive-analytical method and examined its influence on the Islamic lifestyle. The results indicate that the Qur'an has included examples of the best and the worst in various fields and dimensions, which can be divided into three types of belief, individual and social ethics. Humans' lifestyle can be improved by thinking about the positive and negative examples and the method of creating attraction and repulsion in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "The best and the worst" of the Qur’an
 • lifestyle
 • belief
 • individual ethics
 • social ethics
 1. قرآن کریم.
 2. 3. ابن‏عباس، عبدالله بن عباس، غریب القرآن فى شعر العرب، مؤسّسة الکتب الثّقافیة، بیروت، 1413ق.
 3. ثقفى تهرانى، محمّد، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، برهان، تهران، 1398ق.
 4. جزایرى، ابوبکر جابر، أیسر التّفاسیر لکلام العلى الکبیر، مکتبة العلوم و الحکم، مدینة منوره، 1416ق.
 5. حویزى، عبدعلى بن جمعه، تفسیر نور الثّقلین، اسماعیلیان، قم، 1415ق.
 6. رضوی، سیّد محمّد، «مؤلّفه­ها و شاخص­های اخلاقی و تأثیر آن در سلامت معنوی انسان از منظر قرآن و روایات»، سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، سال هفتم، شماره 2، 1402ش.
 7. رضی، شریف محمّد بن حسین، نهج­البلاغه، ترجمۀ محمّد دشتی، علویون، قم، 1389ش.
 8. طباطبایی، سیدمحمّدحسین، ترجمۀ تفسیر المیزان، ترجمۀ محمّدباقر موسوی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1371ش.
 9. فاطمیان، عادل، «بررسی آیات تفضیل با رویکرد کشف معیارها»، پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ مدرّسی معارف اسلامی، گرایش آشنایی با مبانی اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، 1396ش.
 10. فعالی، محمّدتقی، «نسبت­سنجی سبک زندگی اسلامی با دانش اخلاق و مفاهیم ارزشی»، پژوهش­نامۀ اخلاق، شمارۀ 42، 1397ش.
 11. قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، 1388ش.
 12. محسنی، مجتبی و عبدالرضا حسین­زاده، «جایگاه قرآن در فهم مؤلّفه‌های سبک زندگی اسلامی»، فقه و حقوق نوین، شمارۀ 1، 1399ش.
 13. محمّدی، محمّدباقر و سیّد حسین حسینی، «بررسی مؤلّفه­ها و امتیازات سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و حدیث»، دوفصلنامۀ الاهیات قرآنی (با رویکرد کلامی)، شمارۀ 2، 1393ش.
 14. مخلصی، عبّاس، عقلانیت و معنویت سبک­ساز زندگی اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393ش.
 15. مطهّری، مرتضی، سیری در نهج­البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1361ش.
 16. مغنیه، محمّدجواد، تفسیر کاشف، ترجمۀ موسی دانش، بوستان کتاب، قم، 1378ش.
 17. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371ش.
 18. نراقی، احمد، معراج السّعاده، انتشارات هجرت، قم، 1378ش.