واکاوی تفسیری آیۀ دوازده سورۀ انفال با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : علمی _ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/mishkat.2024.194049

چکیده

برداشت رایج از عبارت <فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَانٍ> در آیۀ دوازده سورۀ انفال براساس نظر بیشتر مفسّران، معنای ظاهری گردن زدن و قطع انگشتان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی­ _تحلیلی ضمن واکاوی و بررسی تفاسیر شیعه و اهل‌سنّت در قرون مختلف به تحلیل انتقادی برداشت تفسیری یادشده، پرداخته و با تأمّل در گسترۀ معانی واژگان آیه و با تکیه بر سیاق و دیگر قراین موجود در آن، رویکرد متفاوتی ارائه داده است. براساس این رویکرد، مخاطب عبارت یادشده ملائکه هستند و نه مؤمنان. در واقع ملائکه در راستای معیّت الهی ضمن تثبیت قلب­ خداجویان از سویی و از سوی دیگر با ایجاد رعب، بر کافران گردن­کش احاطه پیدا کرده و قدرت عمل را از آنان گرفته و دستشان را از هر اقدام مؤثّری کوتاه کرده‌­اند. دستاورد پژوهش حاضر و برداشت تفسیری حاصل از آن می‌­تواند دلیلی دیگر بر ردّ پدیدۀ اسلام‌­هراسی و اتّهام خشونت‌­طلبی اسلام باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Commentary Analysis of Anfal Surah, verse 12; Critical Approach

نویسنده [English]

 • Mahbube Moosaipur
Assistant Professor, Department of Qur'anic and Tradition Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to most commentators, the common interpretation of the verse "so smite above the necks, and smite every finger of them!" in verse 12 of Surah Anfal, is cutting off the neck and the fingers. The research with a descriptive-analytical method, while examining Shia and Sunni interpretations in different centuries, critically analyzed the popular interpretation of this verse, and by reflecting the meanings of the verse words and relying on the register and other clues, a different approach is provided. According to this approach, the audience is angels, not believers; on the basis of God's providence, while making peace for the believers, they surround the infidels by creating terror and take away the power from them and cut off their hands from any effective action. The result of this research and interpretation can be another reason to reject the Islamophobia and the accusation Islam to violence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • verse 12 of Anfal Surah
 • smite the necks
 • angels
 • fingers
 • violence
 • infidels
 1. قرآن کریم، ترجمۀ فولادوند.
 2. ابن‌جوزی، عبدالرّحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التّفسیر، دار الکتب العربی، بیروت، 1422ق.
 3. ابن‌درید، محمّد بن حسن، جمهرة اللّغه، دار العلم للملایین، بیروت، 1981م.
 4. ابن‌عاشور، محمّد طاهر، التّحریر و التّنویر، مؤسّسة التّاریخ العربی، بیروت، 1420ق.
 5. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1419ق.
 6. ابن‌منظور، محمّد بن مکرّم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1414ق.
 7. ابوحیّان، محمّد بن یوسف، البحر المحیط، دار الفکر، بیروت، 1420ق.
 8. ابو زهره، محمّد، زهرة التّفاسیر، دار الفکر، بیروت، بی­تا.
 9. ابوالفتوح رازی، حسین بن محمود، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، آستان قدس، مشهد، 1408ق.
 10. ازهری، محمّد بن احمد، تهذیب اللّغه، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1421ق.
 11. امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در علوم قرآن، بی­نا، بی­جا، بی­تا.
 12. انصاریان، حسین، ترجمۀ نهج­البلاغه، دار العرفان، قم، 1388ش.
 13. بغوی، حسین بن مسعود، تفسیر البغوی، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1420ق.
 14. بهشتی، سیّد محمّد، ترجمۀ نهج­البلاغه، انتشارات تابان، تهران، بی­تا.
 15. بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التّنزیل و أسرار التّأویل، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1418ق.
 16. ثعلبی، احمد بن محمّد، الکشف و البیان، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1422ق.
 17. جرجانی، حسین بن حسن، تفسیر گازر، دانشگاه تهران، تهران، 1378ش.
 18. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر آیات 12 تا 16 انفال، جلسۀ 17، سایت راسخون، 8/3/1390.
 19. خازن، علی بن محمّد، تفسیر الخازن، دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1415ق.
 20. دروزه، محمّد عزّه، التّفسیر الحدیث، دار إحیاء الکتب العربیّه، القاهره، 1383ق.
 21. دره، محمّد علی، تفسیر القرآن الکریم وإعرابه و بیانه، دار ابن‌کثیر، بیروت، 1430ق.
 22. دعاس، احمد عبید، إعراب القرآن الکریم، دار الفارابی، دمشق، 1425ق.
 23. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، مفردات ألفاظ قرآن، دار القلم، بیروت، 1412ق.
 24. زجّاج، ابواسحاق، معانی القرآن و إعرابه، عالم الکتب، بیروت، 1408ق.
 25. زمخشری، محمود بن عمر، أساس البلاغه، دار صادر، بیروت، 1979م.
 26. زمخشری، محمود بن عمر، تفسیر الکشّاف، تصحیح: حسین احمد، دار الکتاب العربی، بیروت، 1407ق.
 27. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­سمرقندی، نصر بن محمّد، بحر العلوم، دار الفکر، بیروت، 1416ق.
 28. سیّد قطب، ابراهیم حسین الشاربی، فی ظلال القرآن، دار الشّروق، القاهره، 1412ق.
 29. سیوطی، عبدالرّحمن بن ابی‌بکر، الدّرّ المنثور فی التّـفسیر بالمأثور، کتابخانۀ آیت­الله مرعشی نجفی، قم، 1404ق.
 30. شاه­عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثنی­عشری، میقات، تهران، 1363ش.
 31. شریف رضی، محمّد بن حسین، تلخیص البیان، دار الأضواء، بیروت، 1406ق.
 32. صافی، محمود، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه، دار الرّشید، دمشق، 1418ق.
 33. طباطبایی، سیدمحمّدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت،1390ق.
 34. طبرانی، سلیمان بن احمد، التّفسیر الکبیر، الکتاب الثّقافی، اردن، 2008م.
 35. طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع، حوزۀ علمیّه، قم، 1412ق.
 36. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، 1372ش.
 37. طبری، محمّد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفه، بیروت، 1412ق.
 38. طوسی، محمّد بن حسن، التّبیان فی تفسیر القرآن، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، بی­تا.
 39. علوان، عبدالله بن ناصح، إعراب القرآن الکریم، دار الصّحابه للتّراث، مصر، 1427ق.
 40. فتاحی­زاده، فتحیه و دیگران، «معناشناسی ساختاری واژۀ ضرب در قرآن کریم»، مجلّۀ پژوهش دینی، شمارۀ 40، 1399ش.
 41. فخر رازی، محمّد بن عمر، مفاتیح الغیب، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1420ق.
 42. فرّاء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، الهیئة المصریّة للکتاب، القاهره، 1980م.
 43. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، مکتبة الهلال، بیروت، 1409ق.
 44. فقیهی، علی­اصغر، ترجمۀ نهج­البلاغه، صبا، تهران، 1376ش.
 45. فیروزآبادی، محمّد بن بعقوب، القاموس المحیط، دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1415ق.
 46. قرشی، سیّد علی­اکبر، تفسیر أحسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، 1375ش.
 47. قرشی، سیّد علی­اکبر، قاموس قرآن، دار الکتب الإسلامیّه، تهران، 1371ش.
 48. قرطبی، محمّد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ناصرخسرو، تهران، 1364ش.
 49. قمّی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمّی، دار الکتاب، قم، 1363ش.
 50. کاشانی، فتح‌الله، زبدة التّفاسیر، مؤسّسة المعارف الإسلامیّه، قم، 1423ق.
 51. کاشفی، حسین بن علی، مواهب علیّه (تفسیر حسینی)، کتاب­فروشی نور، سراوان، بی­تا.
 52. کرباسی، محمّد جعفر، إعراب القرآن، مکتبة الهلال، بیروت، 1422ق.
 53. محقّق، محمّدباقر، نمونۀ بیّنات در شأن نزول آیات، اسلامی، تهران، 1361ش.
 54. مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، دار الفکر، بیروت، بی­تا.
 55. مصطفوی، حسن، التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم، دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1430ق.
 56. معرفت، محمّد هادی، التّمهید فی علوم القرآن، مؤسّسۀ تمهید، قم، 1428ق.
 57. معلوف، لویس، المنجد فی اللّغه، اسماعیلیان، قم، 1365ق.
 58. مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، دار إحیاء التّراث العربی، بیروت، 1423ق.
 59. مکارم شیرازی، ناصر، پیام امام امیرالمؤمنین، دار الکتب الإسلامیّه، تهران، 1386ش.
 60. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیّه، تهران، 1371ش.
 61. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللّغه، مکتبه الإعلام الإسلامی، قم، 1410ق.
 62. واحدی، علی بن احمد، أسباب النّزول القرآن، دار الکتب العلمیّه، بیروت، 1411ق.