مؤلفه ‏های معنایی حوزه سنّت در قرآن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه الهیات و دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد رشته علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

سنّت‏های الهی قوانین تغییرناپذیر خداوند است که علم به آنها می تواند راه درست زندگی را به انسان بنمایاند. یکی از راه‏های دستیابی به این علم، بررسی معناشناسانه واژگان حوزۀ «سنّت»در قرآن کریم است.
در این روش، واژگان کلیدی این حوزۀ معنایی تعیین شده، ارتباطات آنها از جهات مختلف ارزیابی می‏شود تا نظام معنایی سنّت در قرآن کریم آشکار گردد.
پیش‌نیاز کشف این روابط پیچیدۀ معنایی در نگرشی کلان، داشتن نگاهی خُرد و جزءنگر به بنیان‏های معنایی واژگان است.
در نگاه خرد، مؤلفه‏های معنایی واژگان کلیدی استخراج می شود، و در نگاه کلان، با ترسیم میدان‌های معناشناسی و شبکۀ معنایی، سازوکار و ارتباطات میان واژگان مورد پردازش قرار می‏گیرد. باتوجه به گستردگی موضوع، تحقیق حاضر، تنها نگاهی جزءنگر به تعدادی از واژگان حوزۀ معنایی «سنن» در قرآن کریم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Components in the Field of Sunna and the Qur’an

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moti’ 1
  • Elham Aqadousti 2
  • Fatemeh Sadat Nikzad Hosayni 3
1
2
3
چکیده [English]

Divine norms ( sunan ) are God’s unchangeable laws that the knowledge about them can show man the right way of living. One of the ways of finding access to this science is the semantic study of the words in the field of ‚ sunna ‛ in the Holy Qur’an.  In this method, the key words of this semantic field are determined and their relations examined from different aspects in order to specify the semantic system of sunna in the Holy Qur’an. The prerequisite of uncovering these complex semantic relations is to have an atomistic look at the semantic bases of the words. In an atomistic perspective, the semantic components of the keywords are extracted, and in a holistic perspective, through outlining the semantic fields and network, the mechanism and relations between the words are processed. Given the extensiveness of the topic, the present research would only take an atomistic glance at a number of the words of the semantic field of ‚ sunan ‛ in the Holy Qur’an.