سیماى فاطمه (ع) در آیاتى از قرآن به روایت اهل‏ سنّت

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 سردبیر و مدیر مسئول / استاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد ئانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

حضرت فاطمه نه تنها نزد شیعه که در میان اهل سنت نیز جایگاهی رفیع دارد. در این نوشتار با استناد به منابع اهل سنت شأن نزول برخی آیات مانند: مباهله، تطهیر و سورۀ کوثر دربارۀ حضرت زهرا و اهل بیت پیامبر نقل شده و مقام معنوی و عظمت روحی آن حضرت نزد خداوند بیان شده است. در نگاه دوباره به شرح و تفسیر آیات، چند نکتۀ مهم کاربردی استنباط و به خوانندگان عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visage of Fāṭima (A.S.) in some Verses of the Qur’an as Narrated by the Sunnis

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi 1
  • Abd al-Karim Abd Allahi 2
1
2
چکیده [English]

Her Holiness Fāṭima (A.S.) has a high status not only among the Shī‘as but also with the Sunnīs. In this writing, with reliance on the Sunnī sources, the revelation occasion of some of the verses, such as mubāhila, taṭhīr, and Sūrat al-Kawthar about Ḥaḍrat Zahrā and Ahl al-Bayt (A.S.) has been studied and her spiritual station and grandeur to God has been emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fāṭima (A.S.)
  • Sūrat al-Kawthar
  • verse of mubāhilā
  • verse of taṭhīr
  • Sunnī sources