طراحی الگوی ترویج انفاق در جامعه با استفاده از آیات 254 تا 274 سوره بقره

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دکترای مدیریت بازاریابی و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق

چکیده

در این نوشتار با تکیه بر آیات 254 تا 274 سوره بقره، به عنوان بیشترین آیاتی که در موضوع انفاق پشت سر هم آمدهاند، الگوی ترویج انفاق ارائه می شود. با بررسی و تدبر در این آیات، الگویی متشکل از ده گام طراحی شد. در گام نخست، مؤمنان به عنوان مخاطبانِ تبلیغ معرفی می‌شوند. سپس به توحید و معاد به عنوان دو رکن زمینه‌ساز برای دعوت به انفاق اشاره شده، در گام سوم برای کاهش ترس اولیه، جنبه تبشیری پررنگ می‌شود. گام چهارم به بیان آداب و شرایط انفاق می‌پردازد. در گام پنجم با استفاده از تمثیل، به آسیب‌های رفتاری انفاق پرداخته شده است. گام ششم به کیفیت چیزهایی که می‌توان از آنها انفاق کرد، اشاره می‌کند. در گام بعدی، یکی از دام‌های شیطان بر سر راه انفاق‌کنندگان تذکر داده شده و در گام نهم، به معرفی کسانی که انفاق شامل آنها می گردد، پرداخته می‌شود. گام آخر نیز بر محفوظ بودن پاداش انفاق‌کنندگان در نزد خدا اشاره دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Promotion of Charity in Society Using 254 to 274 Verses of Al-Baqara Surah

نویسنده [English]

 • Saeed Masoodi Poor
چکیده [English]

This paper attempts to provide a charity promotion model, relying on verses 254 to 274 of Surah al-Baqara as the most verses in a row about charity. By examining these verses based on case study research in the Holy Qur'an, a pattern consisting of ten steps was designed. At the first step, believers are introduced as propagation audiences. Then, monotheism and resurrection are referred to as the two pillars for inviting to charity and in the third step, to reduce the initial fear, the evangelical aspect is highlighted. The fourth step is devoted to the charity terms and conditions. In the fifth step, the allegory has been used to address the behavioral pathology of charity. The sixth step refers to the quality of things that can be donated on charity. In the next step, one of the devil’s traps was mentioned on the way to the almsgivers and in the ninth step, we will introduce the people who will be covered by charity. The last step refers to the reserved rewards of the almsgivers before God.

کلیدواژه‌ها [English]

 • alms
 • methods for charity
 • verses 254 to 274 of Al-Baqara Surah
 • almsgivers rewards
 • faith
 • behavioral pathology of charity
 1. قرآن کریم.
 2. ایروانی، جواد؛ «اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث»، مجله الهیات و حقوق، شماره 14،1383.
 3. خدداد حسینی، سید حمید؛ روستا،احمد و خلیلی شجاعی، وهاب؛ تبلیغات از تئوری تا عمل؛ تهران: حروفیه، 1389.
 4. راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن‏؛ تحقیق: صفوان عدنان داودى‏، چاپ اول، دمشق و بیروت: دارالعلم الدار الشامیة، 1412ق.
 5. جعفرى، یعقوب، تفسیر کوثر، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، بی تا.
 6. جلیلی، سید هدایت؛ تفسیر موضوعی؛ چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1387.
 7. جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ ج 12، قم: اسراء. 1388.
 8. جهانیان، ناصر؛ اسلام و رشد عدالت محور؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1388.
 9. طباطبایی، محمدحسین؛ ترجمه‌ تفسیر المیزان؛ ترجمه‌ سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
 10. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق رضا ستوده، فراهانى، چاپ اول، 1360.
 11. ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ ترجمه تفسیر جوامع الجامع؛ مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ دوم، 1377.
 12. 12. طیب، سید عبدالحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ اسلام، چاپ دوم، 1378.
 13. فتح اللهی، ابراهیم؛ متدولوژی علوم قرآن؛ تهران: دانشگاه امام صادق7، چاپ اول، 1388.
 14. فراهانی فرد، سعید؛ نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام؛ مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1378.
 15. قرائتى، محسن؛‏ تفسیر نور؛ تهران: ‏مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، 1383.
 16. قرشى، سید على اکبر؛ قاموس قرآن؛ تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم،1371.
 17. ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تفسیر احسن الحدیث؛ تهران: بنیاد بعثت، چاپ سوم، 1377.
 18. کاویانی، محمد؛ روان شناسی تبلیغات (با تأکید بر تبلیغ دینی)؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، 1388.
 19. محدث نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟، 1408ق.
 20. محمدیان، محمود؛ مدیریت تبلیغات؛ حروفیه، چاپ دوم، 1382.
 21. مصطفوى، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‏؛ تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 1402ق.
 22. ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تفسیر روشن؛ تهران: مرکز نشر کتاب، چاپ اول، 1380.
 23. 23. مطهری، مرتضی؛ آشنایی با قرآن 2؛ قم: صدرا، چاپ بیست و دوم، 1387.
 24. مکارم شیرازى، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه‏؛ دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1374.
 25. 25. موسایی، میثم، «جایگاه انفاق و خاستگاه اجتماعی _ اقتصادی آن» (مطالعه  موردی: شهر بهبهان)، اقتصاد اسلامی، سال هشتم، ش 30، 1387.
 26. میسمی، حسین؛ فقر، نابرابری درآمدی و مؤلفههای سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام؛ تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1389.