اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احد فرامرز قراملکی

فلسفه و کلام مدیر مسئول

ghmalekiut.ac.ir

سردبیر

محمّدمهدی رکنی یزدی

زبان و ادبیات فارسی،علوم قرآن و حدیث سردبیر

rokniyazdi09gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس اسماعیلی زاده

علوم قران و حدیث عضو هیات تحریریه

esmaeelizadehum.ac.ir
09151062044

منصور پهلوان

علوم قرآنی عضو هیات تحریریه

pahlevanut.ac.ir
09121448423

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

h.kharaghanigmail.com
09155070612

علی راد

علوم قرآنی عضو هیات تحریریه

ali.radut.ac.ir
09192534870

محمدمهدی رکنی یزدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت تحریریه

rokniyazdi09gmail.com

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

dr.alinasirigmail.com
09121536957

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

naghizadehum.ac.ir
09153042689