قرآن و تحریف تورات با توجه به آیه 75 سورة بقره

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد مبانی نظری اسلام

چکیده

یکی از حقایقی که قرآن کریم طی برخی آیات به بیان آن پرداخته وقوع تحریف در تورات است. عده‎ای از مفسران تحریف لفظی تورات را پذیرفته،  شماری نیز به تحریف معنوی تورات معتقدند. تبیین انواع تحریف لفظی و معنوی تورات با محوریت آیه 75 سوره بقره، موضوع این مقاله است که بعد از بررسی آرای مفسران ذیل این آیه و در نظر گرفتن دیگر آیات قرآن کریم، به این نتیجه رسیده است که تحریف معنوی تورات از سوی دانشمندان یهود انکارناپذیر است، ولی اثبات تحریف لفظی تورات با تأکید بر آیه 75 سوره بقره ممکن نمی‎باشد که شرح ادله و مستندات آن‌را باید در مقاله جست‌وجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’ān and the Distortion of the Torah with respect to the Verse 75 of Sūrat al-Baqara

نویسندگان [English]

 • Sayyid Muhammad Murtazawī 1
 • Ilāha Salimī 2
1
2
چکیده [English]

The relation of a text with other texts (which is known as One of the facts that the Holy Qur’ān has dealt with in some verses is the incidence of distortion in the Torah. Some of the exegetes have admitted the verbal distortion of the Torah while others believe in its intellectual distortion. This article is intended to explicate various kinds of verbal and intellectual distortion of Torah based on the verse 75 of Sūrat al-Baqara. Having examined the opinions of the interpreters under this verse, it is included that the intellectual distortion of the Torah by the Jewish scholars is undeniable; however, proving the verbal distortion of the Torah according to the verse 75 of Sūrat al-Baqara is impossible. The details of the related evidences are to be found in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur’ān
 • the Torah
 • verbal distortion
 • intellectual distortion
 • verse 75 of Sūrat al-Baqara
 1. قرآن کریم.
 2. آلوسى، سید محمود، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم‏، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق.
 3. ابراهیم، محمد ابوالفضل، قصه‌های قرآن، ترجمه مصطفی زمانی، چاپ چهارم: قم، انتشارات فاطمة الزهرا، 1375ش.
 4. ابن جزی، غرناطى، محمد بن احمد، کتاب التسهیل لعلوم التنزیل‏، بیروت، شرکت دارالارقم بن ابی الارقم، 1416ق.
 5. ابن کثیر اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1419ق.
 6. ــــــــــ ، البدایة و النهایة، بیروت، مکتبة المعارف، ‎۱۹۶۶م.
 7. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1414ق.
 8. ابو السعود، محمد بن محمد العماری، تفسیر ابی السعود او ارشاد الی مزایاالکتاب الکریم، بیروت، دارالفکر، 982ق.
 9. اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت، دارالفکر، 1420ق.
 10. بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فى تفسیر القرآن‏، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق.
 11. بلاغی نجفی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی  تفسیر القرآن، قم، بنیاد بعثت، 1420ق.
 12. جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغة و صحاح العربیه، بی‎جا، المطبعة الکبری، ۱۲۹۲ق.
 13. حسینی بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1415ق.
 14. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،تفسیر اثناعشری، تهران، میقات، 1363ش.
 15. حقی بروسوی، اسماعیل، روح البیان، بیروت، دارالفکر، بی‎تا.
 16. خزائلی، محمد، اعلام قرآن، چاپ دوم: بی‎جا، انتشارات  امیرکبیر، 1350ش.
 17. دروزه، محمد عزت، تفسیر الحدیث، قاهره، دار احیاء الکتب العربیه، 1383ق.
 18. رازی، جمال‌الدین حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن،
 19. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، الدار الشامیه، 1412ق.
 20. رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالفکر، بی‎تا.
 21. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت، مکتبة الحیاة، بی‎تا.
 22. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏، بیروت، دارالکتب العربی، 1407ق.
 23. سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، بیروت، دارالتعارف، 1406ق.
 24. سیوطى، جلال الدین، ‏ الدرّ المنثور فى تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی، 1404ق.
 25. ــــــــــ ، لباب النقول فی اسباب النزول، بی‌جا، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
 26. صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، دمشق - بیروت، دارالرشید - مؤسسة الایمان، 1418ق.
 27. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم، دفتر انتشارات حوزه علمیه قم، 1417ق.
 28. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
 29. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق.
 30. ــــــــــ ، تاریخ الامم و الملوک، چاپ دوم: قاهره، دارالمعارف مصر، بی‌تا.
 31. طریحى، فخر الدین‏، مجمع البحرین‏، تحقیق سید احمد حسینی، بی جا، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1408ق.
 32. طنطاوی جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالفکر، بی‎تا.
 33. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
 34. غرناطی، محمد بن احمد، کتاب التسهیل لعلوم التنزیل، بیروت، شرکة دارالارقم بن ابی الارقم، 1416ق.
 35. فخررازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420ق.
 36. ـــــــــــ ، التفسیر الکبیر، بیروت، دار احیاء التراث الاسلامی، 14121ق.
 37. فضل الله، محمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دارالملک، 1999م.
 38. فیروزآبادی، ابی‌طاهر محمد بن یعقوب، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
 39. فیض کاشانی، ملا محسن، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی، 1418ق.
 40. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، بی‎جا، بی‎نا، بی‎تا.
 41. قرشی، سید علی اکبر، احسن الحدیث، تهران، واحد تحقیقات اسلامی، 1366ش.
 42. ــــــــــ ، قاموس القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1377ش.
 43. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالفکر، 1420ق.
 44. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366ش.
 45. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، مؤسسة دارالکتب للطباعة و النشر، 1367ش.
 46. معرفت، محمد هادی، صیانة القرآن من التحریف، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1389ش.
 47. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1424ق.
 48. میبدی، رشیدالدین، کشف الاسرار و عد‌ّة الابرار، تهران، امیرکبیر، 1377ش.
 49. شیرازی (ملاصدرا) صدرالدین محمد بن ابراهیم، مفاتیح الغیب، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363ش.
 50. نخجوانی، نعمت الله بن محمود، الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیه، مصر، دار رکابی للنشر، 1999م.