تعادل شخصیت، عوامل و ویژگی‌ها

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی – گروه مطالعات فرهنگی زائر

چکیده

انسان در میان موجودات عالم آفرینش، از شخصیتی پیچیده برخوردار است؛ چراکه شخصیت انسان، ترکیبی از ویژگی‌های روانی، بدنی، زیستی و اجتماعی است که به تدریج برای شخص پدیدار شده، به وی چگونگی رفتار و تطابق با محیط را القا می‌کند؛ از این رو در فهم شخصیت انسان، باید به سؤال‌هایی پاسخ داده شود از جمله: چیستی مفهوم شخصیت، چرایی تنوع شخصیت، آیا شخصیت انسان، تربیت پذیر بوده و قابل رشد است یا خیر؟ و اینکه ویژگی‌های شخصیت تعادل یافته چیست.

 این جستار می‌کوشد تا در حد توان، به آنها پاسخ داده، فصلی تازه در این باره بگشاید و سرانجام، ویژگی‌ها و نشانه‌های شخصیت رشد یافته را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Balance; Factors and Features

نویسنده [English]

 • Rizā Vatandūst
چکیده [English]

Among the creatures of the world of creation, man is of a more complicated personality; because man’s personality is a combination of psychological, physical, biological, and social characteristics, which develop very slowly, persuading people to adapt themselves to the environment. To understand human personality, some questions such as the following are to be answered: what is personality? Why are there various personalities? Is human personality trainable and capable to grow? What are the features of a balanced personality?
This research tries to answer as much as possible the above questions, to open a new chapter in this respect, and finally explain the features and signs of the fully-developed personality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur’ān
 • Islamic doctrines
 • balance
 • education
 • and personality growth
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه، شرح و ترجمه فیض الاسلام.
 3. ابن ادریس، السرائر، چاپ دوم: جامعة مدرسین، 1411ق.
 4. ابن بابویه القمی، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق) ، من لایحضره الفقیه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1410ق.
 5. ابن فارس بن زکریا، ابوالحسین احمد، مجمل اللغه، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
 6. ابن فارس بن زکریا، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، بیروت، دارالجیل،1389 ق.
 7. احمدی،علی‌اصغر، روان‌شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، چاپ سوم: تهران، امیرکبیر، 1374ش.
 8. انصاری، عبد الله، مبانی انسان شناسی در قرآن، مؤسسه فرهنگی دانش، چاپ سوم: 1374ش.
 9. ترابی، احمد، «انسان‌های آرمانی در نگاه قرآن»، پژوهشهای قرآنی، شمارة 15 - 16.
 10. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین محدث، چاپ سوم: انتشارات دانشگاه تهران، 1366ش.
 11. جعفری، محمدتقی، در قلمرو معرفت روان‌شناسی، تهران، نشر پیام آزادی، 1378ش.
 12. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ پنجم: بیروت، دار احیاء العربی، 1403ق.
 13. الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، قم، کتابخانة آیة الله مرعشی، 1403ق.
 14. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار المعرفه، بی‌تا.
 15. روان شولتز، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، چاپ دوم: نشر ارسباران، 1378ش.
 16. زمخشری، جارالله، اساس البلاغه، بیروت، دار بیروت، 1412ق.
 17. سعدی، شیخ مصلح الدین، گلستان، تصحیح محمدعلی فروغی، نشر باستان.
 18. سعدی، گلستان.
 19. شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، تهران، نشر اسلامیه، 1398ق.
 20. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دار المعرفه، 1406ق.
 21. طبرسی، مکارم الاخلاق، چاپ ششم: نشر الشریف الرضی، 1329ق.
 22. فایضی، علی، مبانی تربیت و اخلاق اسلامی، تهران، انتشارات مسعی، 1377ش.
 23. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، بیروت، مکتبۀ اللبنان، 1987ق.
 24. ابوجعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، چاپ سوم: بیروت، دار التعارف، 1401ق.
 25. کریمی، یوسف، روان‌شناسی شخصیت، نشر ویرایش، 1374ش.
 26. لویس، معلوف،المنجد، ترجمة بندریگی، محمد، تهران، 1374-1375.
 27. اللیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم، دار الحدیث، 1376ش.
 28. مایلی، ر.ساخت، پدید آیی وتحوّل شخصیت، ترجمه محمود منصور، دانشگاه تهران، 1368ش.
 29. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چاپ سوم: بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
 30. محسنی، منوچهر، جامعهشناسی عمومی، چاپ دوم: نشر کتابخانه طهوری، 1357ش.
 31. مطهری، مرتضی، انسان و سرنوشت، قم، انتشارات صدرا.
 32. منینجر، ویلیام و دیگران، رشد شخصیت و بهداشت روانی، ترجمة عشرت نظیری، چاپ سوم، 1370ش.
 33. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ دوم: بیروت، آل البیت، 1408ق.
 34. وطن دوست، رضا، عمل در قرآن، چاپ دوم: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382ش.
 35. هاشمی، سید مجتبی، تربیت و شخصیت انسانی، قم، دفتر تحقیقات اسلامی، 1372ش.