دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 111، شهریور 1390، صفحه 4-142