سیر تحوّل علوم قرآنی

نویسنده

چکیده

موضوع این نوشتار بررسی سیر تحول علوم قرآنی است؛ تقسیم‌بندی این علوم در سه محور: 1- علوم فی القرآن. 2- علوم للقرآن. 3- علوم حول القرآن، بیان می‌شود و موضوع اصلی بحث هم قِسمسوم است. در ادامه چند موضوع عمده مطرح می‌گردد از جمله: کم حجم بودن نگارش‌های علمای شیعه در این زمینه نسبت به علمای اهل سنّت. امّا با برتری در محتوی، ضرورت نگاه جامع به مسئله یعنی بررسی مطالب درست و نادرست در سیر تاریخی، اشاره به مجموعه‌های علوم قرآنی، شامل: مبادی قرآن به تعاریف و مباحث اصلی و بالاخره ضرورت ساختارسازی در علوم قرآنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Course of Development of the Qur'anic Sciences

نویسنده [English]

  • Muhammad ‘Alī Mahdawī Rād
چکیده [English]

The subject of this article is to examine the course of development of the Qur’ānic sciences and dividing these sciences into three types: 1. Sciences in the Qur’ān (‘ulūm fī al-Qur’ān); Sciences of the Qur’ān (‘ulūm li al-Qur’ān); Sciences concerning the Qur’ān (‘ulūm hawl al-Qur’ān). The subject of this discourse is the third type of the above. In continuing, several major issues are set forth, including: the scantiness of the writings by Shī‘a scholars on this issue in comparison to those of the Sunni scholars, although with superior contents; the necessity of taking a comprehensive look at the issue, i.e., examining the true and false matters in the course of history; and reference to the Qur’ānic collections, including: principles of the Qur’ān, main definitions and discourses, and finally the necessity of structuring in the Qur’ānic sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of Qur’ānic sciences
  • Qur’ānic sciences
  • division of Qur’ānic sciences
  • Qur’ānic sciences collections