نمایه موضوعی مقالات شمارۀ صد و یک تا صد و ده مشکوة (زمستان 1387 – بهار 1390)

چکیده

بر اساس آیین‌نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، مجلات دارای رتبه پژوهشی یا ترویجی باید سالانه فهرست مقالاتشان را ارائه نمایند. مجله مشکوة نیز در چند نوبت نمایه مقالاتش را ارائه داده که آخرین بار در شمارة صد، فهرست موضوعی مقالات یک صد شماره آمده است.

آنچه اینک پیش رو دارید نمایه الفبایی موضوعی مقالات ده شماره اخیر یعنی صد و یک تا صد و ده مشکوة است. محتوای بیشتر مقاله‌ها نظر به گرایش مجله «قرآن و حدیث» یا «تاریخ و فرهنگ اسلامی» بوده که در ذیل این دو موضوع و یا عنوان «معرفی و نقد کتاب» ولی با همان گرایش دسته‌بندی شده‌اند. امید است پژوهشگران حوزة علوم و معارف اسلامی را مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Index of the Articles No. 100 to 110 (Winter 1387 – Spring 1390 H. Sh. / 2008-2011)

چکیده [English]

According to the commission for Evaluation of Iranian Scientific Journals, the journals with scientific-research or promotional ranking are required to provide an annual list of their articles. Thereby, Mishkāt has several times provided its index of articles, the last of which was in Issue No. 100, in which the thematic index of one hundred issues was presented.
What is presented in this issue is the alphabetical-thematic index of the ten recent issues, i.e., No. 101 to 110 of Mishkāt Quarterly. The general trend of the content of most of the issues has been “The Qur’ān and Hadīth” or “Islamic History and Culture” The articles have been categorized under the above two headings or under “Book Review” but with the same trend. We hope that this index would be of interest to the researchers of Islamic sciences and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mishkāt
  • ten-issue index
  • index of ten issues
  • No. 101 to 110