دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 110، خرداد 1390، صفحه 3-132 
قدرت الهی

صفحه 9-29

محمدهادی عبد خدایی