کرامات: امکان وقوع، آسیب‌شناسی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

کرامت در منظومة فرهنگ و اعتقادات اسلامی به‌ویژه تشیع پدیده‌ای ممکن‌الوقوع است؛ نویسنده بر این مبنا و با آوردن دو نمونة تاریخی و یک نمونه معاصر از مآخذ معتبر در مقام اثبات امکان وقوع آن برآمده است. گرچه به باور برخی از عقل‌گرایان، کرامت که «خرق عادت» است مخالف قانون علیت پنداشته می‌شود. امّا باید توجه داشت که علت‌های معنوی و غیر مادی در این جهان وجود دارد که تحقیقات نوین هم آن را تأیید می‌کند، و می‌تواند سبب حوادثی غیر معمول شود.
ضمناً از منظر آسیب‌شناسی این نکته یادآوری شده که بسا بزرگ‌نمایی یا پیرایه‌هایی که بر یک کرامت بسته می‌شود اصل آن را مورد تردید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Miraculous Acts: Possibility and Pathology

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

A miraculous (karāma) act in Islamic culture and ideology, especially in Shī‘ism, is possible; accordingly, the writer proceeds to prove its possibility by giving two historical examples and one contemporary one from reliable sources. Although in view of some rationalists, miraculous act, which is an extra-ordinary event, is regarded as contrary to the law of causality, it is to be noted that there are spiritual and non-material causes in this respect, confirmed by new researches, which can cause unusual events. In the meantime, it is mentioned from the pathological perspective that many a time the exaggerations and misrepresentations imposed on a miraculous act would throw doubt on the very act itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miraculous act
  • possible
  • protector of the gazelle
  • Muhammad Kāzim Sārūqī