دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 106، خرداد 1389 
پدیدارشناسی ظاهرگرایی در فهم قرآن

صفحه 6-18

محمد‌کاظم شاکر؛ محمد‌حسن محمدی مظفّری


کرامات رضوی

صفحه 82-88

محمد‌جواد مهدوی