قرآن و حدیث رموز بنیادین جاودانگی قرآن در بستر زمان

نویسنده

چکیده

قرآن آخرین،کامل‌ترین و ماندگارترین کتاب هدایت و زندگی انسان‌ها است.در این نوشتار راز جاودانگی آن در سه مقوله:بطون،پیوند ناگسستنی قرآن و عترت و اجتهاد روشمند،مورد تحلیل قرار گرفته و نویسنده به این نتیجه می‌رسد که یک ارتباط منطقی میان این سه حاکم است.

عنوان مقاله [English]

The Fundamental Secrets of Eternality of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Ibrāhīm Kalāntarī
چکیده [English]

The Qur'an is the last, the most perfect, and the most enduring book of human guidance and life. In this article, the writer has analyzed the secret of the Qur'an's eternality in three categories: the unbreakable bond between the Qur'an, the household of the Prophet, and methodical endeavors, concluding that there exists a logical association between these three issues.