دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 95، شهریور 1386، صفحه 4-143