بررسی ملکوت اعمال و تأثیر آن در رفتار از دیدگاه روان شناسی اسلامی

نویسنده

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

اهمیت باطن و یا ملکوت اعمال موضوعی است که در فرهنگ اسلامی بر آن تأکید فراوان شده و معیار افعال انسان قرار گرفته است.نویسنده ضمن تعریف مفهوم ملکوت در فرهنگ اسلامی،سعی‌ نموده با کمک از مفاهیم علم روان‌شناسی ثابت نماید میان رفتار ظاهری انسان و ملکوت اعمال‌ ارتباط وجو دارد. وی معتقد است اعتقاد به ملکوت سبب اصلاح شناخت،رفتار و روش زندگی،واقع‌گرایی و خودکنترلی‌ خواهد شد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

The Essence of Actions and its Impact on Behavior from the Viewpoints of the Islamic Psychology

نویسنده [English]

  • Sayyid Abu'l Qāsim Husaynī
چکیده [English]

The importance of the inner aspects or the essence (malakūt) of actions is an issue highly emphasized in Islamic culture and viewed as a criterion for human actions. While describing the concept of malakūt in Islamic culture, the writer tries to prove with the help of the concepts in psychology that there is a relationship between the man's outward behavior and the malakūt of his actions.
He maintains that belief in malakūt causes the correction of one's cognition, behavior and life style, idealism, and self-control, which are dealt with in this article.