هبوط در ادبیات عرفانی فارسی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مسألهء هبوط در ادبیات ما نمایشگر آغاز یک سفر عرفانی برای انسان است که عشق و مسئولیت در آن معنا می‌یابد و آدمی تلاش می‌کند تا این بار سنگین را به سرانجام برساند.در این نوشتار نویسنده‌ دیدگاه‌های مطرح شده را در این خصوص در سیر تاریخی آن مورد بررسی قرار داده است.

عنوان مقاله [English]

Fall of Adam in Persian Mystical Literature

نویسنده [English]

  • Muhammad Javād Mahdavī
چکیده [English]

The issue of Adam's fall in our literature represents a mystical journey for man in which love and responsibility become meaningful and man strives to deliver this heavy burden. In this paper, the writer studies the viewpoints brought up in this respect in its historical course.