علم تفسیر در خراسان عصر سلجوقی

نویسنده

چکیده

تمدن اسلامی در دورهء حکومت سلجوقیان(421-552 ق)به اوج اعتلای خود رسید.تفسیر از علوم‌ مورد توجه دانشمندان مسلمان در این دوره بود که برخی از آن‌ها از بهترین آثار اسلامی تا امروز به شمار می‌رود.در این نوشتار به معرفی مهم‌ترین آثار تألیفی فرقه‌های مختلف در زمینه تفسیر، پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

Exegetics in Khurāsān in the Seljuk Era

نویسنده [English]

  • ‘Alī Rizā Rūhī Mīrābādī
چکیده [English]

The Islamic civilization achieved its highest peak of excellence during the Seljuk reign. In this period, exegesis was among the sciences of interest to Muslim Scholars. Some of the exegeses of this era are regarded as among the best Islamic works up to the present time. This article addresses the most important works in exegesis written by various religious denominations.