مبانی نوین مدیریت مالی در سیره علوی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه فقه وحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مدیریت نقش بسزایی در کارآمدی و تحقق هدف‏های فردی، گروهی و سازمانی دارد که در حقوق عمومی، حاکمیت و حکمرانی تلقی میžگردد. برای دستیابی دولتžها به کارآیی و کارآمدی، نظارت بر امور مالی و اقتصادی کشور امری گریزناپذیر است، چرا که در دنیای کنونی، قوام و استحکام یک کشور بدون تردید در گرو موفقیت در مدیریت منابع مالی ا‏ست که پژوهشگران در جستجوی مبانی نوین آن مؤلفهžهایی را معرفی می‏نمایند. از سوی دیگر، دین مبین اسلام که بهترین آیین زندگی است در همه ابعاد راهگشاست. این مقاله به بررسی مؤلفهžهای مدیریت کارآمد مالی در سیره حضرت امیرالمومنین علی7 در سطح حکمرانی می‏پردازد که ضمن تلاش برای ارائه راهکاریی برای برون رفت از ضعفžهای مدیریتی در برخی حوزهžهای کلان و خرد اقتصاد کشور و مبارزه با فساد، بیانگر ترقی و روشنفکری در حکمرانی بزرگان دین ما در صدها سال پیش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Principles of Financial Management in the Sīra of Imam Ali (A.S.)

نویسندگان [English]

  • Mehri Haqiqi 1
  • Saeed Reza Abadi 2
  • Asghar Arabian 3
  • Muhammad Jalali 2
1
2
3
چکیده [English]

Management has a significant role in the efficiency and actualization of individual, group, and organizational objectives, which is considered as governance and rulership in public law. In order for the governments to achieve efficiency and productivity, it is inevitable to supervise the state’s financial and economic affairs, since in the present world the consistency of a country is undoubtedly dependent upon success in management of financial sources, for which the researchers would introduce certain components in search of its modern principles. On the other hand, the true religion of Islam, which is viewed as a code of conduct for life, is pioneer in all dimensions. This article undertakes to study the components of the efficient financial management in the sīra of Amīr al-Mu’minīn Ali (A.S.) on governorship level. While providing working procedures for disengagement from the managerial weaknesses in some macro and micro fields of the state economy and to struggle against corruption in the present era, this article introduces the abovementioned sīra as a symbol of epiphany, progress, and intelligence in the governance of our religious dignitaries in hundreds of years ago. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern principles of management
  • Alawī management
  • organization
  • control components
ابدی، سعیدرضا، «تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 71، 1394.
ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق ابراهیم محمد ابوالفضل، قم، مکتبه آیة‏الله المرعشی النجفی، 1404ق.
احمدی، مسعود، مدیریت اسلامی(اصول، مبانی، مفاهیم و الگوها)، چاپ چهارم، انتشارات پژوهشžهای فرهنگی، ساری، 1388.
اشرف سمنانی، غلامرضا، تحلیلی از مدیریت اسلامی، چاپ اول، انتشارات بعثت، 1364.
آقایی طوق، مسلم، «مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا»، پژوهشنامه حقوق مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره اول، 1386.
الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، چاپ هفدهم، نشر نی، تهران، 1381.
امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، چاپ سوم، نشر میزان، 1389.
پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، چاپ سیزدهم، انتشارات جاویدان.
جاسبی، عبدالله، مباحثی از مدیریت اسلامی، مرکز، تهران، 1378.
جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1368.
حسنی، علی، شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشžهای اسلامی»، اسلام و پژوهشžهای مدیریتی، شماره 5، 1391.
دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، چاپ اول، انتشارات امام، قم، 1388.
ذاکر صالحی، غلامرضا، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 1388.
رضائیان، علی، اصول مدیریت، انتشارات سمت، تهران، 1380.
زارعی، جهان بین، عبادالله، محمدحسین، «نگرشی بر ضرورتžهای مقررات‏گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)»، پژوهشنامه بیمه علمی پژوهشی، شماره 116، زمستان 1393.
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه نهج البلاغه، چاپ دوم، نشرآثار فیض الاسلام، تهران، 1379.
علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، نشر بعثت، تهران، 1375.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، مقدمات مدیریت آموزشی، نشر روان، تهران، 1389.
فرمان هشت مادهžای مقام معظم رهبری.
قلمکار، حنیف، «در شرح نظام حقوق مالیه عمومی و چالشžهای آن با عنوان دولت، پول را چگونه خرج میžکند؟» فصلنامه شهر قانون، کتابخانه شهر دانش، 1391_ 1392.
گروه نویسندگان، چارچوبžهای حقوقی مقابله با فساد مالی، ترجمه احمد رنجبر، دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهشžهای مجلس شورای اسلامی، 1384.
145گزارش ابزارهای نظارت پارلمانی (1)1389، ص1_2). گزارش ابزارهای نظارت پارلمانی (1)، (1389) تیر، مطالعه تطبیقی 88 پارلمان، مطالعات سیاسی، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش.
صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، تهران، 1378.
محبی فر، رفعت، اصول و مبانی مدیریت، بخش 1، جزوه درسی (نیم سال 1392_ 1393).
هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1389.
وصیت نامه امام، (1368).
Achim Berg; Improved rules on public access to documents? Stockholm University, 2000
Amaryllis Verhoeven; The Right to Information: A Fundamental RIGHT?
Lecture at  EIPA (Maastricht, May 29, 2000).p.1 available at: http://www.eipa.ni/publications/summaries/1997_2000/working   papers/ conference proceedings/Amaryllis. Pdf
Conceptualizing corruption:forms, causes, types and consequences, montesh moses: www.icae.org.hk/newsI/issuesoeng/button4.htm
Jackson, Viki C. and mARK Tushnet, (1999), Comparative Constitutional Law, Foundation Press
Le Sueur,Andrew &Maurice Sunkin, public Law, Longman 1997
Mauro, 19988Paolo, corruption, causes and …, -finance and development -March
Maurice Frankel ; Freedom of Information and Corruption, p.1.paper for the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, The Campaign for Freedom of Information, May 2001, at: www.cfoi.Org.uk
Ponce, Juli (2005), “Good Administration and Administrative Procedures”, Global Legal Studies, 552
Toby, Mendel; The  Publics Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, London: Jun 1999, preface, at:http://www. Article 19.org.
Transparency International ; op.cit
USAI  Anti-Corruption programs,2000
Wade, William and Christopher  Forsyth, (2004),Administrative Law, Oxford  university.