دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 137، اسفند 1396 
مبانی نوین مدیریت مالی در سیره علوی

صفحه 84-105

مهری حقیقی؛ سعیدرضا ابدی؛ اصغر عربیان؛ محمد جلالی