سالم‏سازی جامعه از انحرافات اخلاقی در قصص قرآن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دکترای فلسفه_ مدرّس دانشگاه گلس

چکیده

یکی از اصولی که می‌تواند سعادت و سلامت جامعه را در ابعاد گسترده آن فراهم آورد، سالم‏سازی جامعه از انحرافات اخلاقی می‌باشد. سؤال اصلی دراین نوشتار پژوهشی آن است که راهکار عملی برای سالم‏سازی جامعه از انحرافات اخلاقی در قصص قرآن چیست؟روش تحقیق، کتابخانه‏ای و با بهره‏گیری از نتایج دستاوردهای پژوهشی و تحقیقات صورت گرفته در این موضوع می‏باشد. با حرکتی تدریجی و انقلابی فرهنگی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر و مجازات منحرفان و طرد عوامل فساد و تباهی و بهره جستن از شیوه‏های تربیتی گوناگون می‏توان جامعه را از آلودگی های اخلاقی زدود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purging the Society from Moral Deviations and Corruptions as Reflected in the Qur’ānic Stories

نویسنده [English]

 • Dr. Muhammad Husayn Mardani Nokanda
چکیده [English]

One of the principles that can provide health and happiness for the society in its widespread dimensions, is purging the society from moral deviations and corruptions. The main question in this research is “what are the practical approaches for purging the society from moral deviations and corruptions in the stories and anecdotes of the Qur’ān?” The research has been done by using library method and with the use of the conclusions of the research achievements and the investigations made on this topic. The main conclusion extracted from the article is that the society can be purged from the moral corruptions with a gradual and revolutionary cultural movement, expansion of commanding right and forbidding wrong, punishment of the deviant, rejection of the agents of corruption, and enjoyment of various training procedures.        

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur’ānic stories
 • purging the society
 • deviations
 • moral corruptions
 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر، محمدبن عبدالکریم، الکامل فی التاریخ، دار بیروت و دار صادر، بیروت، 138۵ق.
 3. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1۴0۵ق.
 4. باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، انتشارات مدرسه، تهران، 1378ش.
 5. برومند، مهدی، شیوه‏های تعلیم در قرآن و سنت، انتشارات کتاب مبین، رشت، 1380ش.
 6. جعفری، یعقوب، شرح تاریخی قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 137۶ش.
 7. حجتی، سید محمدباقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 137۶ش.
 8. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1۴03ق.
 9. حرانی، علی بن الحسین بن شعبه، تحف العقول، انتشارات کتاب‏فروشی اسلامی، تهران، 13۶0ش.
 10. حکیم، محمدباقر، علوم القرآن، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1۴17ق.
 11. رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی، بی‏جا، بی‏تا.
 12. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، کتابخانه عمومی امام امیر المومنین، اصفهان، 13۶0ش.
 13. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، قم، 13۶3ش.
 14. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی علوم القرآن، دار المعرفه، بیروت، 1۴08ق.
 15. عباسی‏مقدم، مصطفی، اسوه‏های قرآنی و شیوه‏های تبلیغی آنان، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1379ش.
 16. فیض کاشانی، ملا محسن، الصافی فی تفسیر القرآن، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، بی‏تا.
 17. قاسمی، حمید محمد، روش‏های تربیتی درداستان‏های قرآن، نشر وپژوهش معناگرا، تهران، 138۵ش.
 18. قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس‏هایی از قرآن، قم، 1378ش.
 19. قطب، سید، تفسیر فی ظلال القرآن، دارالشروق، بیروت، 1۴02ق.
 20. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، مؤسسه دارالکتاب، قم، ‌1۴0۴ق.
 21. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق علی‏اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ‌13۶2ش.
 22. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث الاسلامی، بیروت، 1۴03ق.
 23. مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از همکاران، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371ش.
 24. نصری، عبدالله، مبانی رسالت انبیاء در قرآن، انتشارات سروش، تهران، 137۶ش.