دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 129، اسفند 1394، صفحه 4-140 
مبانی بازشناسی ادعیه مأثوره با تأکید بر دانش حدیث

صفحه 12-33

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ داود اسماعیلی؛ راضیه قناعتی