اهداف و چشم انداز

فصلنامه مشکوة  با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه با اهداف و شرایط زیر استقبال می‌کند:

الف: طرح مباحث میان رشته ای و علمی-کاربردی برای گسترش مرزهای دانش به ویژه در حوزه آموزه های قرآن و حدیث با تاکید بر کار گروهی.

ب:پرورش اندیشه و تعامل بیشتر پژوهشگران قرآنی - حدیثی در حوزه و دانشگاه برای معرفی دستاوردهای علمی .

ج: تبادل یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا.

د: کمک به مساله شناسی و دستیابی به بایسته های تحقیق با رویکرد پیشرفت علمی جامعه پژوهش.