داوران

آمار سالیانه داوران نشریه

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

رشته تخصصی

کشور

شهر

سمت / سازمان

دکتر

سیدعلی نقی

ایازی

دکترای تخصصی

         

دکتر

سیدمحمدعلی

ایازی

دکترای تخصصی

استادیار

تفسیر

 

تهران

هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

دکتر

سیدمصطفی

احمدزاده

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

مصطفی

احمدی فر

دکترای تخصصی

استادیار

     

جامعة المصطفی العالمیه مشهد

دکتر

سیدمهدی

احمدی نیک

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

محمدباقر

آخوندی

دکترای تخصصی

         

دکتر

جواد

ایروانی

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم قرآنی

     

دکتر

مرتضی

ایروانی نجفی

دکترای تخصصی

استاد

     

دانشگاه فردوسی

دکتر

عباس

اسماعیلی زاده

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشگاه فردوسی مشهد ایران

دکتر

عباس

اشرفی

دکترای تخصصی

دانشیار

     

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 

 

 

     

دکتر

محمدحسین

الهی زاده

           

دکتر

محمد

امامی

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

                 

دکتر

بهزاد

بابازاده

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

محمدرضا

بهادری

دکترای تخصصی

سایر

علوم قرآنی

 

مشهد

 

دکتر

محمد

بهرامی

دکترای تخصصی

         

دکتر

سهیلا

پیروز فر

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم قرآنی

   

spirouzfar@um.ac.ir

دکتر

عباس

پسندیده

دکترای تخصصی

دانشیار

تفسیر

 

قم

گروه حدیث/دانشکده علوم و معارف حدیث/دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر

علی

تمسکی بیدگلی

دکترای تخصصی

سایر

تفسیر

   

مدرس دانشگاه قم

دکتر

علی

جلائیان اکبرنیا

دکترای تخصصی

استادیار

تفسیر؛ علوم قرآنی

 

مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محسن

جهانگیری

           

دکتر

ابوالفضل

حری

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

بی بی زینب

حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

زبان شناسی

   

فرهنگیان

دکتر

مهدی

حسن زاده(ادیان)

دکترای تخصصی

استادیار

     

دانشگاه فردوسی

دکتر

محمدحسن

حسن زاده سبلوئی

دکترای تخصصی

استادیار

تفسیر

 

مشهد مقدس

گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دکتر

سید ابوالقاسم

حسینی زیدی

دکترای تخصصی

استادیار

   

مشهد

عضو هیئت علمی

دکتر

سیدابوالقاسم

حسینی ژرفا

دکترای تخصصی

استادیار

علوم قرآنی

   

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر

رضا

حق پناه

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

حسن

حکیم باشی

دکترای تخصصی

         

دکتر

علی

خیاط

دکترای تخصصی

استادیار

     

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

حسین

خاکپور

دکترای تخصصی

         

دکتر

محمد

خامه گر

دکترای تخصصی

استادیار

     

استادیار دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

دکتر

حسن

خرقانی

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم قرآنی

   

معاون پژوهش

دکتر

ابوالفضل

خوش منش

دکترای تخصصی

دانشیار

زبان شناسی

 

تهران

گروه علوم قرآن و حدیث
دانشکده الهیات
دانشگاه تهران

دکتر

سیدعلی

دلبری

دکترای تخصصی

دانشیار

تفسیر

     

دکتر

علی

راد

دکترای تخصصی

دانشیار

معنا شناسی

   

دانشیار دانشگاه تهران, ایران

دکتر

محسن

رجبی قدسی

دکترای تخصصی

         

دکتر

علی اکبر

رستمی

دکترای تخصصی

         

دکتر

محمدعلی

رضایی کرمانی

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشگاه فردوسی

دکتر

جواد

رقوی

دکترای تخصصی

استادیار

   

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه

دکتر

محمدابراهیم

روشن ضمیر

دکترای تخصصی

استادیار

تفسیر

     

دکتر

جعفر

زنگنه شهرکی

دکترای تخصصی

استادیار

     

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

علی

سالمی

           

دکتر

سیدعلی

سجادی زاده

دکترای تخصصی

استادیار

علوم قرآنی

   

استادیار

دکتر

غلامعباس

سعیدی

دکترای تخصصی

استادیار

زبان شناسی

     

دکتر

محمدباقر

سعیدی روشن

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

روح الله

سعیدی فاضل

دانشجوی دکترا

سایر

معنا شناسی

   

دانشجوی دکتری

دکتر

محمد

سلطانیه

دکترای تخصصی

استادیار

     

مدیر گروه علوم اجتماعی

دکتر

سیدرضا

شیرازی

سایر

استادیار

     

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر

محمد

شریفی

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم قرآنی

 

بابلسر

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
ایران
بابلسر

دکتر

سید محمود

طیب حسینی

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشیار گره قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر

محمداسحاق

عارفی

دکترای تخصصی

سایر

       

دکتر

مهدی

عبادی

           

دکتر

حمید

عباس زاده

دکترای تخصصی

استادیار

     

دانشگاه رضوی

دکتر

سیدجعفر

علوی

           

دکتر

نعمت الله

فیروزی

دکترای تخصصی

سایر

معنا شناسی؛ علوم قرآنی

   

مسوول گروه معارف اسلامی -دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام.

دکتر

عبدالهادی

فقهی زاده

دکترای تخصصی

استاد

تفسیر

   

 

دکتر

محمدحسن

قاسمی

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

محمدرضا

قائمی نیک

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

محمد

قربان زاده

دکترای تخصصی

استادیار

     

مدیر گروه

دکتر

رامین

گلمکانی

سایر

استادیار

تفسیر

   

عضو هیئت علمی گروه فلسفه

دکتر

محمد

محقق

دکترای تخصصی

استادیار

     

استادیار دانشگاه اصفهان

دکتر

محسن

مرادی

دکترای تخصصی

دانشیار

   

مشهد

گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

دکتر

مهدی

مردانی گلستانی

دکترای تخصصی

استادیار

     

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی

دکتر

محمد

میرزایی

دکترای تخصصی

استادیار

تفسیر

     

دکتر

سید محمود

مرویان حسینی

دکترای تخصصی

استادیار

     

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتر

محمدمهدی

مسعودی

دکترای تخصصی

استادیار

علوم قرآنی

   

استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر

مهدی

مطیع

دکترای تخصصی

دانشیار

زبان شناسی

 

اصفهان

علوم قرا و حدیث اصفهان 

دکتر

جواد

معین

کارشناسی ارشد

مربی

علوم قرآنی

 

مشهد

عضو گروه علمی زیان و ادبیات عرب، جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان)

دکتر

محمدعلی

مهدوی راد

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشگاه تهران

دکتر

سید رضا

مودب

دکترای تخصصی

استاد

     

دانشگاه قم

دکتر

سیدرضا

موسوی

دکترای تخصصی

استادیار

علوم قرآنی

 

ایران. گرگان

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دکتر

سید محمد حسین

موسوی پور

دکترای تخصصی

استادیار

   

تهران

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تهران و کرج)

دکتر

سیدمحمدحسن

موسوی خراسانی

دکترای تخصصی

         

دکتر

علی اصغر

ناصحیان

دکترای تخصصی

دانشیار

       

دکتر

علی

نصیری

دکترای تخصصی

استاد

   

قم

استاد و عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه  علم صنعت ایران

دکتر

علی

نصرتی

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

علی

نعمتی

دکترای تخصصی

استادیار

       

دکتر

شادی

نفیسی

دکترای تخصصی

دانشیار

       

دکتر

حسن

نقی زاده

دکترای تخصصی

استاد

علوم قرآنی

   

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محسن

نورائی

دکترای تخصصی

دانشیار

علوم قرآنی؛ تفسیر

   

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر

مجتبی

نوروزی

دکترای تخصصی

استادیار

     

معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر

محمد

نوروزی

           

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکترای تخصصی

دانشیار

     

دانشگاه قم