شماره جاری: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 142، بهار 1398، صفحه 1-153 
4. بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی