تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی مجلّه: مشهد -  حرم  مطهر – دوربرگردان بست طبرسی،

صندوق پستی 366-91735، دفتر مجلۀ مشکوة.

 تلفن 10-05132232501، دورنگار 32230005

پیام نگار E-mail: mishkat@islamic-rf.ir