اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدمحمود مرویان حسینی

علوم قرآن و حدیث مدیر مسئول

marviyan.mgmail.com

سردبیر

محمّدمهدی رکنی یزدی

زبان و ادبیات فارسی سردبیر

rokniyazdi09gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عباس اسماعیلی زاده

علوم قران و حدیث عضو هیات تحریریه

esmaeelizadehum.ac.ir

منصور پهلوان

علوم قرآنی عضو هیات تحریریه

pahlevanut.ac.ir

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

h.kharaghanigmail.com

علی راد

علوم قرآنی عضو هیات تحریریه

ali.radut.ac.ir

محمدمهدی رکنی یزدی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت تحریریه

rokniyazdi09gmail.com

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

dr.alinasirigmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث عضو هیات تحریریه

naghizadehum.ac.ir