فصلنامه مشکوة (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهش های اسلامی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این مجله با گرایشِ معارف قران و حدیث و فرهنگ اسلامی از سال 1361 منتشر می شود و مخاطبان اصلی آن استادان و دانش‏‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد ش‏‏‏‏‏‏‏‏ده، سبب شد تا در سال 1375 علمی-ترویجی را از کمیسیون بررسی نشریات رتبه دریافت نماید.

 

 

 

 

 

1. بازخوانی مبادی فعل خدا و تحلیل شرور بر پایۀ آن‌ها

صفحه 4-29

محمد باقر سعیدی روشن


2. نقش تناسب واژگانی در واژه‌گزینی قرآن

صفحه 30-52

حسن خرقانی


3. واکاوی جایگاه تقدیم و تأخیر آیات در روایات تفسیری

صفحه 53-74

نصیرالدین جوادی


4. تفسیر فریقین از آیۀ 29 سورۀ الرحمان (کُلَّ‏َّ یَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ)

صفحه 75-96

اکرم حسین زاده؛ زینب السادات حسینی


5. احادیث شیعه و رهیافت‌های عقلی در نقد اندیشه‌های جبرگرایانه

صفحه 97-113

علی اکبر کلانتری


6. واکاوی مبانی حق انتخاب و تعیین سرنوشت از نظر قرآن کریم

صفحه 114-135

جعفر زنگنه شهرکی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1683-8033