نویسندگان و پژوهشگران محترم

 

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

  نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
 


 نوع اعتبار                        علمی - ترویجی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

 توالی انتشار                   فصلنامه

 زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و فارسی)

 نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

 

 

شماره جاری: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 147، تابستان 1399، صفحه 4-112 

ابر واژگان