فصلنامه مشکوة (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهش های اسلامی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این مجله با گرایشِ معارف قران و حدیث و فرهنگ اسلامی از سال 1361 منتشر می شود و مخاطبان اصلی آن استادان و دانش‏‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند. رشد علمی و ارتقای کیفی مقالات و نیز رعایت گرایش یاد ش‏‏‏‏‏‏‏‏ده، سبب شد تا در سال 1375 علمی- ترویجی  را از  کمیسیون بررسی نشریات رتبه  دریافت نماید.

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 142، بهار 1398، صفحه 1-153 

4. بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول
شاپا چاپی
1683-8033

بانک ها و نمایه نامه ها