سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمت رسان و عوامل موثر بر آن (تابستان ۱۳۸۷)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق با عنوان سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمترسان در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن در تابستان 1387 انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق را نظریات مراتب نیازهای مازلو، نظریه آلدرفر، نظریه برابری، نظریه فرهنگ کیفیت، نظریه تسرّی، نظریه مبادله، نظریه آلن تورن، نظریه میدان کورت لوین، دیدگاه آگاهی و نظریه کامبل تشکیل می‌دهد.
بر این اساس، فرضیات تحقیق ارائه و مدل‌سازی شد. تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه با 78 سؤال بود. جامعه آماری، زائران شهر مشهد با حدود 3 میلیون نفر با حجم نمونه 390 نفر به صورت تصادفی از طریق فرمول کوکران با 5/0 = p و 5/0 = q محاسبه و پرسش‌نامه‌ها تکمیل گردید. فرضیات با متغیرهای مستقل تبعیض، هزینه زندگی، رضایت از سفرهای قبلی به مشهد (موفقیت)، رضایت اقوام از سفر به مشهد (تسرّی)، احساس امنیت و رضایت از محیط شهر مشهد تأیید شد و فرضیات رابطه پایگاه اقتصادی - اجتماعی و مدت اقامت در مشهد با رضایت زائران تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of the Rate of Satisfaction of the Pilgrims with the Service Providing Locals and the Factors Influential in it in the Summer 1378/2008

نویسندگان [English]

 • Muhammad Mazlūm Khurāsānī 1
 • Ali Reza Miranvari 2
1
2
چکیده [English]

This research is carried out under the title, “Measurement of the Rate of Satisfaction of the Pilgrims with the Service Providing Locals and the Factors Influential in it in the Summer 1378/2008.” The theoretical framework of this research is based on Abraham Maslow’s hierarchy of needs, Alderfer’s theory, equanimity theory, quality culture theory, contagion theory, interchange theory, Alan Thorn’s theory, Kurt Lewin’s field theory, consciousness theory, and Campbell’s theory.
On this basis, the hypotheses of the research were modeled and presented. Measurement research and data collection tools were questionnaires with 78 questions. The statistical society consists of the pilgrims of Mashhad with about 3 million people, from which 390 people were sampled at random by Cochran formula, in which p = 0.5 and q = 0.5, and the questionnaires were completed. The hypotheses were confirmed by independent variables of discrimination, living expenses, satisfaction with the previous travels to Mashhad (success), satisfaction of the relatives’ travel to Mashhad, (contagion) of feeling security, and satisfaction with Mashhad environment, and the hypotheses concerning the relationship between the socio-economic status and the length of stay in Mashhad with the pilgrims’ satisfaction were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pilgrims’ satisfaction
 • service providing locals
 • need
 • security of the pilgrims
 • the pilgrims’ living expenses
 1. آستان قدس رضوی، مرکز خراسان‌شناسی آستان قدس رضوی مشهد (1384).
 2. احمدی، داوود، بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و عوامل مؤثر بر آن در سال، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383ش).
 3. افقی، نادر، سنجش میزان رضایت مردم از سازمان‌های اداری استان گیلان (شهر رشت) و عوامل مؤثر بر آن، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376ش).
 4. بهراون، حسین، ‌موسوی، علی‌اصغر، بررسی میزان رضایتمندی زائران از انواع خدمات اجتماعی و رفاهی، مشهد، مؤسسة خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی، 1381ش.
 5. بهروان، ‌حسین و غلام‌رضا قزلی، بررسی دیدگاه زائران و مجاوران نسبت به سازمان آستان قدس رضوی، مشهد، مؤسسة خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی، 1381ش.
 6. بهروان، حسین، بررسی میزان رضایت دانشجویان علوم اجتماعی از امکانات رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، 1376ش.
 7. خیاط‌زاده ماهانی، اکرم، «رضایت مشتری»، مجله تدبیر، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ش 141، بهمن 1382، صص 75-77.
 8. رجب‌بیگی، مجتبی، «ابعاد کیفیت در بخش دولتی»، فصلنامه مدیریت دولتی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1377ش.
 9. رفیع‌پور، فرامرز، کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380ش.
 10. ـــــــــــــــ ، جامعه‌شناسی روستایی و نیازهای آن، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1374ش.
 11. رهنورد، فرج‌الله، «توانمندسازی کارکنان، گامی به سوی مشتری مداری»، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382ش.