دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 112، آذر 1390، صفحه 4-160 
بررسی تاریخی شواهد سیاسی آغاز وضع در احادیث

صفحه 27-47

سید محمدتقی موسوی کراماتی؛ مجید دانشگر


نقد و بررسی روایات الدرالمنثور در تفسیر المیزان

صفحه 48-66

جمال فرزندوحی؛ امان اله ناصری کریموند