دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 83، شهریور 1383، صفحه 4-130