دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 79، شهریور 1382، صفحه 4-157 
عبدالله بن میمون

صفحه 123-138

طاهره عظیم زاده تهرانی