دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 78، خرداد 1382، صفحه 4-148