دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 159، شهریور 1402، صفحه 4-146 
تاثیر خود بنده انگاری بر تنظیم رفتار ارتباطی بین شخصی در آیات و روایات

صفحه 4-28

علی کامل رضانیا؛ سید محمود طباطبایی؛ احد فرامرز قراملکی؛ محمد رضا سالاری فر


گستره کاربرد عقل و وحی در معرفت نبوی(ص) در پرتو آیات قرآن

صفحه 73-99

مهدی حیاتی؛ محمد حسن رستمی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستان

صفحه 100-122

محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید مبین هاشمی؛ عبدالباسط حیدری