1. مبانی نوین مدیریت مالی در سیره علوی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 84-105

مهری حقیقی؛ سعیدرضا ابدی؛ اصغر عربیان؛ محمد جلالی