1. بررسی تقابل و جایگاه آموزه‌های مدارا و تبرّی با تکیه بر آیات و روایات

صفحه 4-24

علی پناهی؛ رسول رضوی


2. تحلیلی بر رابطۀ ریشه‌شناسی تاریخی مصلحت و چندمعنایی «رزق» در صحیفۀ سجادیه

صفحه 25-48

محمد شعبانپور؛ فرشته کوئینی؛ زهرا بشارتی


3. در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


4. نگرشی به تبیین مفهوم «ورود» به جهنّم با رویکردی بر آیات 71 و 72 سورۀ مریم

صفحه 76-95

مسعود اقبالی؛ محمد مهدی مرادی


5. بازکاوی مفهوم واژه‌های «عُسر» و «یُسر» در قرآن با رویکرد منطق «تقابل» دوگانه

صفحه 96-121

مهین حاجی زاده؛ رعنا فرهادی


6. معناشناسی وجه ‌الله در قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی

صفحه 122-143

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی‌نیا